Priatelia Zeme-CEPA pomáhajú obciam Mikroregiónu Podpoľanie

Banská Bystrica, 18.07.2008

Obce v Podpoľaní pripravili pilotný návrh Servisného centra, ktoré má koordinovať využívanie verejných financií a prípravu projektov na úrovni mikroregiónu. Pomáhajú im pri tom Priatelia Zeme-CEPA. Koordinačné združenie obcí Mikroregiónu Podpoľanie (KZ Podpoľanie), založené 16. apríla 1994, združuje mestá Hriňová a Detva a obce Dúbravy, Stožok, Klokoč, Stará Huta, Horný Tisovník, Detvianska Huta, Látky, Korytárky, Podkriváň, Kriváň, Vígľaš, Slatinské Lazy, Vígľašská Huta, Kalinka, Očová, Zvolenská Slatina a Lukavica. Predseda združenia Jozef Výbošťok: „KZ Podpoľanie už niekoľko rokov pripravuje spoločné projekty, najmä v oblasti infraštruktúry a cestovného ruchu a spolupracuje s občianskymi iniciatívami v MR Podpoľanie. Starostovia a zástupcovia obcí si v rámci pravidelných každomesačných stretnutí a vnútornej komunikácie vymieňajú informácie a vzájomne poskytujú pomoc.“ Cieľom KZ Podpoľanie je zastupovať záujmy miest a obcí v Podpoľaní a koordinovať ich vzájomnú súčinnosť pri rozvoji technickej infraštruktúry, podnikania, dopravy, životného prostredia, ochrany prírody a využitia prírodných zdrojov, poľnohospodárstva, turistiky, zdravotníctva, školstva či kultúry. Jedným z výstupov spolupráce je aj spoločný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí MR Podpoľanie. KZ sa usiluje získavať investície do dlhodobého rozvoja Podpoľania, predovšetkým do zabezpečenia komplexného servisu pre prípravu mikroregionálnych projektov – Servisného centra (SC), aby táto činnosť dodatočne nezaťažovala chudobné rozpočty obecných samospráv. Na tento účel pripravilo aj projekt, ktorý sa uchádza o finančné prostriedky z nórskeho finančného mechanizmu. „SC obciam ušetrí nemalé financie na prípravu projektov a ich realizácia sekundárne prinesie finančné zdroje do obecných pokladníc. Po spustení prevádzky SC bude vytvorené špecializované pracovné miesto fundraisora, ktorý bude vyhľadávať finančné zdroje na zabezpečenie činnosti SC po ukončení projektu. V obciach budú pôsobiť samostatní vyškolení lokálni projektoví manažéri, ktorí budú pracovať pre obce na menších projektoch a zároveň budú koordinovať svoju činnosť so SC“, hovorí Katarína Lukáčová, projektová koordinátorka Priateľov Zeme-CEPA. Spoluprácu na projekte vo forme partnerstva deklaroval Banskobystrický samosprávny kraj, ktorý považuje uvedený projekt za pilotný a realizovateľný aj v ďalších vidieckych mikroregiónoch. Partnermi projektu budú aj lokálni partneri združení v OZ Podpoľanie, metodický garant projektu Priatelia Zeme-CEPA, vzdelávací garant projektu Centrum vzdelávania neziskových organizácií (CVNO) a zahraniční partneri Centrum pro komunitní práci Střední Morava, servisné stredisko pre samosprávy West Wales European Centre zo Západného Walesu a najväčšia environmentálna organizácia v Nórsku Norges Naturvernforbund. Viac informáciíKatarína Lukáčová, Priatelia Zeme-CEPA, projektová koordinátorka, Tel.: 0905 261 354, lukacova@changenet.sk