Obec Očová spravila krok k výstavbe bioplynovej stanice

Banská Bystrica, 01.03.2010

Priatelia Zeme-CEPA minulý týždeň odovzdali obci Očová štúdiu uskutočniteľnosti, v ktorej posúdili technickú realizovateľnosť a ekonomickú rentabilitu plánovanej výstavby bioplynovej stanice. Štúdia je jednou z povinných príloh k žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Životné prostredie.

Štúdia uskutočniteľnosti, ktorú Priatelia Zeme-CEPA dali vypracovať, sa stane súčasťou dokumentácie projektu bioplynovej stanice, pre ktorý plánuje obec Očová predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie. Na prípravu tohto druhu štúdie obce vo všeobecnosti nemajú vlastné odborné kapacity. Často si ich ani nemôžu dovoliť objednať u komerčných firiem, pretože sú finančne nákladné. Aj to je jeden z dôvodov, prečo časť potenciálu obnoviteľných zdrojov energie ostáva nevyužitý.

„Okrem environmentálneho aspektu je dôležitá dlhodobá udržateľnosť a dobrá ekonomická návratnosť projektu, ktorá bude výrazne kratšia v prípade, ak projekt získa podporu z fondov Európskej únie,“ hovorí Stanislav Lacika, koordinátor projektu Smerom k udržateľnej energetike regiónu Poľana, ktorý realizuje organizácia Priatelia Zeme-CEPA. Práve tento projekt umožnil Priateľom Zeme-CEPA pomôcť Očovanom s prípravou štúdie uskutočniteľnosti pre ich projektový zámer „Bioplynová stanica v Očovej“.

Výroba bioplynu z lokálnych zdrojov v bioplynovej stanici by obci Očová priniesla viaceré ekonomické výhody. V bioplynovej stanici by sa využíval biologický odpad nielen samotnej Očovej, ale aj z okolitých obcí, miestneho poľnohospodárskeho podniku a zo súkromných fariem. Z biologického odpadu by sa vyrábala elektrická energia a teplo, ktorým by sa mohli napríklad vykurovať bytové domy v obci.

Výroba bioplynu fermentáciou bioodpadu na elektrickú a tepelnú energiu je šetrná k životnému prostrediu. Obec Očová by tak nielen diverzifikovala svoje zdroje energie, ale prispela by aj k zníženiu emisií skleníkových plynov, keďže takáto výroba energie neprispieva k zvyšovaniu emisií oxidu uhličitého.

„Sme radi, že sme mohli využiť ponuku Priateľov Zeme-CEPA a prostredníctvom nich nechať posúdiť projekt bioplynovej stanice. Našej obci by realizácia projektu priniesla mnoho pozitív a zlepšenie životného prostredia,“ hovorí Ing. Rudolf Šrojta poverený zástupca obce Očová.

Viac informácií

Priatelia Zeme–CEPA, RNDr. Stanislav Lacika, koordinátor projektu, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica, tel.: 0917 442 456, e-mail: stano@cmilko.sk