Mesto Kolárovo je novým členom medzinárodnej Klimatickej Aliancie

Banská Bystrica, 17.07.2008

Mesto Kolárovo sa stalo súčasťou spoločenstva miest, obcí, škôl a mimovládnych organizácií v 17 európskych štátoch s 50 miliónmi členov, ktorých spoločným záujmom je ochrana svetovej klímy. Medzinárodná Klimatická Aliancia sa tak vďaka trojročnému trilaterálnemu projektu „Dajme šancu Slnku“, ktorý na Slovensku koordinujú Priatelia Zeme-CEPA, rozrástla o ďalšieho člena. Kolárovo (Gúta), ležiace v Podunajskej nížine pri sútoku Váhu s Malým Dunajom, je mesto s bohatou históriou a približne 11.000 obyvateľmi slovenskej a maďarskej národnosti. Primátor Kolárova Árpád Horváth hovorí: „O Klimatickej Aliancii (KA) sme sa po prvýkrát dozvedeli prostredníctvom nášho pracovníka Ing.Imricha Takácsa, metodika školského úradu, ktorý sa vo februári v Banskej Bystrici zúčastnil odovzdávania certifikátu členstva v Klimatickej Aliancii Základnej škole J.A.Komenského. Ďalej to bola výzva žiakov uvedenej školy adresovaná mestskému zastupiteľstvu k vstupu do KA. Táto výzva vyústila do schváleného uznesenia dňa 28.apríla 2008, prihlášku za člena sme zaslali 2.júla 2008.“ Kolárovo má vhodné podmienky na ochranu a tvorbu zdravého životného prostredia mesta a jeho bezprostredného okolia a v mnohom spĺňa aj požiadavky na člena KA: má rozľahlé plochy verejnej zelene, 17 sortimentov separovaného odpadu, 2 závody na recykláciu plastov, existuje tu Zberný dvor separovaného odpadu a mestské kompostovisko, pôsobia tu miestne ochranárske a záujmové organizácie a miestna škola získala certifikát Zelenej školy. Vzorom pre ostatné obce a mestá môže byť Kolárovo aj v množstve vytriedeného odpadu na 1 obyvateľa (115 kg za rok 2007) a v množstve vyseparovaných druhov odpadu. Členmi KA je viac než 1.700 európskych obcí a miest, ktoré sa zaviazali dobrovoľne znižovať emisie skleníkových plynov a tak chrániť planétu pred globálnym otepľovaním. „Veľké percento nášho obyvateľstva pasívne využíva slnečnú energiu v skleníkoch, fóliovníkoch či v zimných záhradách. Rodinné domy prechádzajú na využívanie slnečnej energie. Radi by sme im pomohli – pokiaľ to zvládneme aj finančne – v inštalácii slnečných kolektorov. Uvažujeme o kúrení pomocou biomasy. Snažíme sa o vybudovanie mestských mikroklimatických plôch, o vyhlásenie časti mestskej zelene za chránenú a o ďalšiu výsadbu stromov, kríkov a kvetinových záhonov. Aj naďalej budeme prijímať konkrétne opatrenia na šetrenie energiou a ďalšie skvalitňovanie separácie odpadu. Máme dobré možnosti na prinášanie informácií ohľadne ochrany a tvorby životného prostredia obyvateľom mesta prostredníctvom mestských médií,“ hovorí Árpád Horváth. Kolárovčania podporujú vedenie mesta v jeho snahách. „Dobrovoľná aktívna snaha obyvateľov udržiavať svoje bezprostredné okolie čisté, upravené a estetické, ako aj v množstvo vysadenej a ošetrovanej verejnej zelene a udržiavanie čistoty a poriadku verejných priestranstiev mesta, je pre nás samozrejmosťou,“ uzatvára primátor Kolárova Árpád Horváth. Viac informáciíIvana Jaššová, koordinátorka projektu Dajme šancu Slnku, Tel.: 02/ 52 96 29 29, email: jassova@zivica.sk Rudolf Pado, lektor projektu Dajme šancu Slnku, Tel.: 0903 028 364, email: oztatry@slovanet.sk Árpád Horváth, primátor Kolárova, Tel.: 035/7900 911, email: info@kolarovo.sk