Ochrana osobných údajov

Dňa 25.05.2018 sa stáva účinným nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len ako „GDPR“), ktoré stanovuje nové pravidlá spracovávania osobných údajov spoločné pre všetky členské štáty Európskej únie. Z toho dôvodu Vás v súlade s článkom 13 GDPR informujeme o tom, čo bude diať s Vašimi osobných údajmi, ktoré ste nám na základe Vášho záujmu o naše aktivity poskytli a aké sú Vaše práva spojené s ochranou Vašich osobných údajov.

Hlavným cieľom spracovávania Vašich osobných údajov je poskytnutie možnosti zapojiť sa do našich on-line akcií, dostávať správy o výsledkoch akcií, dostávať informačný spravodaj, ako aj ďalšie informácie o činnosti a podpore Priateľov Zeme - SPZ.

1. Prevádzkovateľ Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracováva občianske združenie Priatelia Zeme - SPZ., so sídlom Alžbetina 53, Košice, Slovenská republika, ako prevádzkovateľ (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“).

2. Spracovávané osobné údaje

Predmetom spracovávania sú osobné údaje nevyhnutné na to, aby sme Vás mohli na základe Vami prejaveného záujmu kontaktovať a informovať. Konkrétne sú predmetom spracovávania nasledujúce všeobecné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa (ulica, psč, mesto), telefón a e- mailová adresa.

Pokiaľ ste našim podporovateľom, spracovávame tiež číslo Vášho bankového účtu.

Návšteva našej internetovej stránky znamená, že z Vášho prehliadača sa na náš server prenášajú dáta, ktoré nám umožňujú optimalizovať našu činnosť a zlepšiť Vašu skúsenosť s internetovými stránkami a aplikáciami. Tieto dáta sa automaticky zbierajú a ukladajú na serveroch poskytovateľa webových analytík google analytics, prístup k týmto dátam má iba organizácia Priatelia Zeme - SPZ. Tieto dáta nespracovávame tak, aby boli priraditeľné ku konkrétnej osobe.

Tieto dáta môžu zahŕňať najmä nasledujúce údaje:

  • IP adresu návštevníka
  • dátum a čas jeho návštevy
  • referenčnú URL (webovú stránku, z ktorej návštevník prišiel)
  • podstránky navštívené na našej webovej stránke
  • informácie o použitom prehliadači (typ prehliadača a jeho verziu, operačný systém, atď.)

Využívame tiež cookies, aby bola Vaša návšteva našej internetovej stránky čo najpohodlnejšia. Rozličné typy cookies majú rôzne funkcie. Niektoré slúžia na to, aby Vám umožnili prehliadanie stránky a zobrazenie určitých jej funkcií. Iné nás informujú o spôsobe Vášho prehliadania, napríklad keď máte problém nájsť čo hľadáte, takže vďaka nim môžeme našu internetovú stránku zlepšovať a zaistiť, aby bola Vaša nasledujúca návšteva čo najefektívnejšia.

3. Zdroj získania Vašich osobných údajov

Osobné údaje získavame priamo od Vás na základe Vášho súhlasu s ich spracovávaním.

4. Účel spracovávania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje sú spracovávané len na účel uvedený v súhlase so spracovávaním osobných údajov, ktorým je informovanie o on- line akciách a o výsledkoch akcií nášho združenia, zasielanie informačného spravodaju a ďalších informácií o činnosti Priateľov Zeme - SPZ. 

5. Doba uchovávania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať na vyššie uvedené účely len na nevyhnutnú dobu.
V prípade, že ste nám poskytli svoje osobné údaje za účelom odberu noviniek alebo spravodajského newslettra, spracovávame Vaše osobné údaje do dňa odvolania súhlasu so spracovávaním osobných údajov.

Ak ste nám poskytli jednorazový dar, Vaše osobné údaje spracovávame počas trvania zmluvy a po jej zániku do uplynutia premlčacej lehoty na uplatnenie práv zo zmluvy, najmenej však päť rokov odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu.

Ak ste náš pravidelný darca, Vaše osobné údaje spracovávame počas trvania zmluvy a po jej zániku do uplynutia premlčacej lehoty na uplatnenie práv zo zmluvy, najmenej však päť rokov odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu.

6. Organizácia, ktorá má prístup k Vašim osobným údajom

V rámci spracovávania osobných údajov na účel odberu noviniek alebo spravodajského newslettra má prístup len organizácia Priatelia Zeme - SPZ.

7. Vaše práva pri spracovávaní Vašich osobných údajov

Pri spracovávaní osobných údajov si môžete uplatniť nasledujúce práva:

a) Informácie o spracovávaní Vašich osobných údajov - Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje prevádzkovateľa, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby, účely spracovávania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o cezhraničnom prenose alebo o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov,
informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

b) Právo na prístup k osobným údajom - Máte právo na potvrdenie skutočnosti, či osobné údaje sú alebo nie sú spracovávané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracovávaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobe uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte tiež právo na poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov.

c) Právo na opravu – V prípade zmeny osobných údajov (napr. zmena priezviska alebo kontaktných údajov) máte právo nás o tom informovať a my máme povinnosť zosúladiť s aktuálnym stavom Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame.

d) Právo na výmaz – Právo na výmaz znamená, že máte právo „byť zabudnutý“. V niektorých prípadoch stanovených GDPR (napr. ak podľa Vášho názoru už nie je potrebné, aby sme naďalej spracovávali Vaše osobné údaje) máme povinnosť na základe Vašej žiadosti vymazať Vaše osobné údaje.

e) Právo na obmedzenie spracovania - Toto právo si môžete uplatniť v prípade, ak si želáte, aby sme spracovali Vaše osobné údaje len na najnutnejšie zákonné účely alebo aj v prípade, ak si želáte Vaše osobné údaje blokovať.

f) Právo na prenosnosť údajov – Uplatnenie práva na prenosnosť údajov prichádza do úvahy v prípadoch, ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, resp. inej spoločnosti. V takom prípade odovzdáme Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.

g) Právo uplatniť námietku - Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracovávame v rozpore s ochranou Vášho súkromia alebo v rozpore s právnymi predpismi, máte právo nás kontaktovať a požadovať vysvetlenie alebo odstránenie nezákonného stavu.

h) Právo podať sťažnosť – V prípade, že by ste sa chceli obrátiť na orgán zodpovedný za dozor nad ochranou osobných údajov pri ich spracovávaním, týmto orgánom je Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v čl. 15- 21 GDPR. Tieto práva si môžete uplatniť v súlade s GDPR a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi voči nášmu združeniu prostredníctvom písomnej žiadosti na adrese nášho sídla alebo elektronickými prostriedkami na e-mailovej adrese spz@priateliazeme.sk. V prípade, že by ste chceil uplatniť Vaše práva osobne, môžeme Vám uplatnenie Vašich práv umožniť za predpokladu, že preukážete svoju totožnosť.

8. Profilovanie a automatizované rozhodovanie

Nevykonávame profilovanie ani automatizované rozhodovanie pri spracovávaní osobných údajov našich aktivistov či podporovateľov.

9. Odvolanie súhlasu so spracovávaním Vašich osobných údajov

V prípade, že sa rozhodnete odvolať Váš súhlas so spracovávaním osobných údajov, môžete tak urobiť písomne na adrese sídla nášho združenia alebo na e-mailovej adrese spz@priateliazeme.sk. V odvolaní uveďte Vaše meno a priezvisko.

10. Cezhraničné spracovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje sú spracovávané výlučne na území SR.

Ak máte záujem o podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese spz@priateliazeme.sk.

Od 25. mája 2018 sú zároveň všetky aktuálne informácie o ochrane osobných údajov zverejnené na našej webovej stránke www.priateliazeme.sk/spz/ochrana-osobnych-udajov“.