Protizákonné usmernenie MŽP vo veci riešení podnetov k čiernym skládkam

Počas júna 2009 adresovalo OZ TATRY Krajskému úradu v Žiline dve sťažnosti, ktoré sa týkali:

• postupu Obvodných úradov životného prostredia v Ružomberku a Liptovskom Mikuláši pri riešení podnetov nelegálneho nakladania s odpadmi v okrese Ružomberok resp. Liptovský Mikuláš,

• formálneho a obsahového riešenia sťažnosti príslušnými obvodnými úradmi životného prostredia, týkajúcich sa vyššie uvedenej problematiky nelegálneho nakladania s odpadmi.

Po piatich mesiacoch dopisovania si všetkých troch zainteresovaných strán, teda OZ TATRY, Krajského úradu životného prostredia v Žiline a Ministerstva životného prostredia SR, dostalo v novembri 2009 OZ TATRY „Oznámenie o vybavení sťažnosti“, a to v oboch kauzách.

Krajský úrad životného prostredia konštatoval, že doterajšia prax miestne príslušných obvodných úradov životného prostredia vo veci nelegálneho nakladania s odpadmi vychádzala z „Usmernenia ako postupovať pri nájdení nepovolene uloženého odpadu (tzv. opustený odpad)“, ktoré bolo zverejnené na internetovom portáli Ministerstva životného prostredia SR.

Krajský úrad životného prostredia v Žiline preto požiadal MŽP SR o vyjadrenie sa k danej problematike, pričom v odpovedi Ministerstvo životného prostredia prakticky označilo vlastné „usmernenie“ za irelevantné pre determinovanie zákonného postupu obvodných úradov životného prostredia.

Viac informácií nájdete v Stanovisku Krajského úradu životného prostredia v Žiline.