Elektroodpad (zoznam odberateľov a spracovateľov druhotných surovín)

Papier / Kovy / Plasty / Sklo / Stavebný odpad / Nebezpečný odpad / Elektroodpad / Autovraky / Ostatné komodity

 

ARGUSS, s. r. o.

 
Ponúkajú obyvateľom Bratislavy bezplatný odvoz vyradených, starých a nefunkčných elektrospotrebičov všetkých druhov. Zbierajú domového odpadu z obsahom škodlivín. Adresa: Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava
Tel.: 0800 500 011
E-mail: arguss@arguss.sk
Web: http://www.arguss.sk
 

ASA SLOVENSKO, s. r. o.

 
Zabezpečujú odber a spracovanie všetkých druhov odpadov. Adresa: P. O. Box 8, 820 04 Bratislava 24
Tel.: 02 / 502 068 11
Fax: 02 / 502 068 13
E-mail: sekretariat@asa.sk
Web: http://www.asa.sk
 

Aurex, s. r. o.

 
Predmetom činnosti spoločnosti je výkup, zber, triedenie, spracovanie a predaj rôznych odpadov, železného šrotu, farebných kovov, skla, papiera, PET fliaš, PE fólie, drahých kovov, elektronický a elektrický odpad. Adresa: Radlinského 1, 080 01 Prešov
Fax: 051 / 772 27 04
Mobil: 0903 633 117
E-mail: aurexpresov@aurex-po.sk
Web: http://www.aurex-po.sk
 

AUTO - AZ, s. r. o.

 
Odoberajú elektronický šrot, kovový odpad a staré vozidlá. Adresa: Bratislavská 20, 900 51 Zohor
Mobil: 0903 268 541, 0910 790 088
E-mail: auto az@auto-az.sk
Web: http://www.auto-az.sk
 

BOMAT, s. r. o.

 
Bezplatný odber elektroodpadu na zhodnotenie (zneškodnenie), zabezpečenie všetkých administratívnych náležitostí a následné prebratie právnej zodpovednosti za odpad. Adresa: Hlavná 35, 922 01 Veľké Orvište
Tel./fax.: 033 / 774 62 41
Mobil: 0907 489 427
Web: http://www.bomat.sk
E-mail: bomat@bomat.sk
 

EKORAY - Peter Bolek

 
Spracovanie elektroodpadu za účelom recyklácie a materiálového zhodnotenia v maximálnej možnej miere. V prípade nebezpečných odpadov zabezpečujú zneškodnenie spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné prostredie. Adresa: Miestneho priemyslu 568, 029 01 Námestovo
Tel.: 043 / 558 15 66, 043 / 552 181 011
Fax: 043 / 558 15 66
E-mail: ekoray@ekoray.sk
Web: http://www.ekoray.sk
 

ELEKTRO RECYCLING, s. r. o.

 
Poskytuje odber elektroodpadov na celom území Slovenska a počas celého roka. Adresa: Robotnícka 10, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048 / 470 07 41
Fax: 048 / 470 07 40
E-mail: info@elektrorecycling.sk
Web: http://www.elektrorecycling.sk
 

Elwaste, s. r. o.

 
Odber elektrického a elektronického odpadu. Adresa: Košická 52, 044 31 Kostoľany nad Hornádom
Mobil: 0917 359 976, 0911 845 325
E-mail: elektroodpad@elwaste.sk
Web: http://www.elwaste.sk
 

ENVI-GEOS Nitra, s. r. o.

 
Zabezpečuje komplexný systém nakladania s odpadmi na obciach nitrianskeho regiónu. Robí zber a odvoz komunálneho odpadu, veľkoobjemového odpadu, drobného stavebného odpadu a vyseparovaných zložiek ako PET, sklo a papier. Taktiež na obciach zabezpečujú vývoz nebezpečného odpadu a vývoz elektroodpadu.
 
Adresa: Korytovská 20, 951 41 Lužianky
Tel.: 037 / 772 30 50, 037 / 658 65 51
Fax: 037 / 772 30 50
E-mail: envigeos@envigeos.sk
Web: http://www.envigeos.sk
 

Enviwork, s. r. o.

 
Zber, triedenie a spracovanie odpadov z elektrických a elektronických zariadení, zber druhotných surovín, opravy elektrospotrebičov. Adresa: Mlynské nivy 56, 821 05 Bratislava
Mobil: 0918 632 027
E-mail: repanet@repanet.sk
Web: http://www.repanet.sk
 

NEOKOV - Róbert Grígeľ

 
Odoberajú rôzne druhotné suroviny (kovy, papier, batérie), i elektroodpad, zneškodňovanie nebezpečného odpadu. Adresa: Ulica pri Pošte 13, 040 17 Košice - Barca,
Výkupňa: Vrbová 9, 040 01 Košice
Tel.: 055 / 729 74 09
Mobil: 0905 908 858
E-mail: neokov@neokov.sk
Web: http://www.neokov.sk
 

OFIR - JULIO TABI, s. r. o.

 
Výkup železa a farebných kovov Spracovanie elektrického a elektronického odpadu. Adresa: Lehota 460, 951 36 Lehota
Tel.: 037 / 655 31 59
Mobil: 0905 536 989, 0918 116 134
E-mail: ofir@ofir.sk
Web: http://www.ofir.sk
 

REMAS Servis, s. r. o.

 
Odoberajú vyradenú výpočtovú techniku, elektronický šrot, železný šrot, stavebný odpad. Adresa: Ľ. Fullu 7, 841 05 Bratislava
Mobil: 0903 400 728
Fax: 02 / 645 347 07 – 9
E-mail: remas@remas.sk
Web: http://www.remas.sk
 

Romag Recycling, s. r. o.

 
Odoberajú všetky druhy papiera, plasty (PET-fľaše, číre, modré, zelené a mix, fólie aj strečové, PVC a pod. ), sklo (biele a farebné obalové, tabuľové a iné ), kovový šrot a farebné kovy (železo, liatina, plech, meď, mosadz, hliník a pod.), elektroodpad (elektrospotrebiče z domácnosti).
 
Adresa: Gogoľova 18, 851 01 Bratislava
Tel./fax: 02 / 635 320 77
Mobil: 0903 630 656
Web: http://www.romagrec.sk
 

SEWA, a. s.

 
Spoločnosť SEWA združuje výrobcov a dovozcov elektrozariadení. Výrobcom ponúka kolektívne plnenie pre elektroodpad, elektrický odpad, batérie a obaly. Adresa: Račianska 71, 831 02 Bratislava
Tel.: 02 / 491 068 11
E-mail: sewa@sewa.sk
Web: www.erp-recycling.sk
 

STAFER, s. r. o.

 
Odoberajú papier, sklo, železný šrot, farebné kovy, elektroodpad, akumulátory a olovo, plasty (PE, PP fólie). Adresa. Priemyselná 7, 071 01 Michalovce
Tel./fax: 056 / 643 18 50
Mobil: 0905 753 959 
E-mail: stafer@mail.t-com.sk
 

ŠPILA, corp. export-import, s. r. o.

 
Výkup a spracovanie dentálnych a klenotníckych odpadov, použitých chemikálií s obsahom drahých kovov, staré šperky, mince, odpady elektrochemického a elektronického priemyslu (fotomateriály, RTG snímky, vývojky, ustáľovače, žiarivky, pneumatiky). Adresa: Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica
Prevádzka: Dobronivská cesta, 960 05 Zvolen
Tel.: 048 / 414 333 89
Mobil: 0907 831 328
E-mail: spila@spila.sk
Web: http://www.spila.sk
 

V.O.D.S., a. s.

 
Odoberajú elektrický a elektronický šrot, pneumatiky, stavebný odpad, spracovanie, likvidácia technológií. Adresa: Podnikateľská 2, 040 17 Košice - Barca
Tel./fax: 055 / 678 28 89, 055 / 678 03 10, 055 / 678 02 69
E-mail: sekretariat@vods.sk
Web: http://www.vods.sk
 

Zber Surovín - Igor Albert

 
Vykupujú železo, hliník, meď, mosadz, bronz, cín, antikór, olovo, aj ich zliatiny. Tiež sklo, umelú hmotu, textil, papier, akumulátory a elektronický odpad. Adresa: Cintorínska 3646, 979 01 Rimavská Sobota
Tel.: 047 / 563 23 66
Mobil: 0905 502 504, 0907 502 504, 0911 502 504
E-mail: albert@zbersurovin.sk
Web: http://www.zbersurovin.sk
 

ZEDKO, s. r. o.

 
Výkup a spracovanie odpadu s obsahom drahých kovov, tekuté, prachové, tuhé, povlaky drahých kovov a farebných kovov, elektronicky odpad. Adresa: Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
Tel.: 048 / 416 12 61
Mobil: 0915 539 924, 0905 310 287 
Fax: 048 / 416 12 61
E-mail: zedko@stonline.sk
 

 

Táto podstránka bola vytvorená: 6. March 2011 - 3:06, naposledy bola upravená: 22. October 2017 - 22:13.