Nebezpečný odpad (zoznam odberateľov a spracovateľov druhotných surovín)

Papier / Kovy / Plasty / Sklo / Stavebný odpad / Nebezpečný odpad / Elektroodpad / Autovraky / Ostatné komodity

 

AGRO EKO

 
Odoberajú všetky druhotné suroviny, zneškodňujú všetky nebezpečné odpady. Adresa: Nábrežná 45, 940 02 Nové Zámky
Tel.: 035 / 640 82 95
Mobil: 0905 502 688
E-mail: agroeko@stonline.sk
 

AKU - TRANS, s. r. o.

 
Zabezpečujú dopravu opotrebovaných olovených akumulátorov do recyklačného závodu MACH TRADE v Seredi. Adresa: Hozova 10, 949 01 Nitra
Fax: 031 / 789 86 28
Mobil: 0905 552 999
E-mail: dispecing@akutrans.sk
Web: http://www.akutrans.sk
 

Confal, a. s.

 
Nákup, triedenie a spracovávanie nebezpečných výrobných odpadov - stery, hliník. Adresa: Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča
Tel.: 048 / 418 74 10, 048 / 418 71 80
Fax: 048 / 419 69 63
E-mail: confal@confal.sk
Web: http://www.confal.sk
 

DETOX, s. r. o.

 
Zabezpečujú odber, prepravu, zneškodnenie surovín. Poskytujú na základe zmluvy s obcami, služby v súvislosti so separovaným zberom nebezpečného odpadu z domácnosti, pričom tento zber môže byť vykonávaný stacionárne alebo mobilne. Adresa: Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica
Sídlo: Cesta ku Smrečine 5, 974 45 Banská Bystrica
Tel.: 048 / 471 25 11
Fax.: 048 / 471 25 47
Web: http://www.detox.sk
E-mail: detox@detox.sk
 

Ecorec Slovensko

 
Odoberajú tuhé odpady, kvapalné odpady, oleje, kaly a pneumatiky. Spracovávajú opotrebované oleje zo spaľovacích motorov a transformátorov, strojné oleje, minerálne oleje, kaly z nádrží ropných produktov, tuky, tmely. Adresa: Glejovka 15, 902 03 Pezinok
Tel.: 033 / 641 36 76
Zákaznícka linka: 0850 123 625
Fax: 033 / 640 02 40
E-mail: info_sk@ecorec.net
Web: http://www.ecorec.sk
 

EKOL

 
Odoberajú odpadové oleje. Adresa: Na Záhumní 291 / 46, 082 13 Fintice
Prevádzka: Budovateľská 38, Prešov
Tel.: 051 / 773 29 18
Mobil: 0903 638 130, 0903 638 160, 0907 222 696
E-mail: ekolpresov@stonline.sk
Web: http://www.ekolpresov.sk
 

EKORAY - Peter Bolek

 
Spracovanie elektroodpadu za účelom recyklácie a materiálového zhodnotenia v maximálnej možnej miere. V prípade nebezpečných odpadov zabezpečujú zneškodnenie spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné prostredie. Adresa: Miestneho priemyslu 568, 029 01 Námestovo
Tel.: 043 / 558 15 66, 043 / 552 181 011
Fax: 043 / 558 15 66
E-mail: ekoray@ekoray.sk
Web: http://www.ekoray.sk
 

Eko-Salmo

 
Zber, preprava a zneškodnenie odpadových vôd a kvapalných odpadov, zneškodňovanie nebezpečných odpadov. Adresa: Závodná 8, 821 06 Bratislava
Tel.: 02 / 455 224 73
Mobil: 0903 757 004
E-mail: eko-salmo@eko-salmo.sk
Web: http://www.eko-salmo.sk
 

ENVI-GEOS Nitra, s. r. o.

 
Zabezpečuje komplexný systém nakladania s odpadmi na obciach nitrianskeho regiónu. Robí zber a odvoz komunálneho odpadu, veľkoobjemového odpadu, drobného stavebného odpadu a vyseparovaných zložiek ako PET, sklo a papier. Taktiež na obciach zabezpečujú vývoz nebezpečného odpadu a vývoz elektroodpadu.
 
Adresa: Korytovská 20, 951 41 Lužianky
Tel.: 037 / 772 30 50, 037 / 658 65 51
Fax: 037 / 772 30 50
E-mail: envigeos@envigeos.sk
Web: http://www.envigeos.sk
 

FCC SLOVENSKO, s. r. o.

 
Zabezpečujú odber a spracovanie všetkých druhov odpadov. Adresa: P. O. Box 8, 820 04 Bratislava 24
Tel.: 02 / 502 068 11
Fax: 02 / 502 068 13
E-mail: recepcia@fcc-group.sk
Web: https://www.fcc-group.eu
 

INSA, s. r. o.

 
Zber a doprava všetkých použitých prenosných batérií a akumulátorov (monočlánky, tužkové, gombíkové, z elektrospotrebičov). Adresa: Niklová ul., 926 01 Sereď
Mobil: 0907 776 368
E-mail: insa@insa-sro.sk
Web: http://www.insa-sro.sk
 

Kofap, s. r. o.

 
Zber železného a neželezného odpadu, nakladanie s nebezpečnými odpadmi, zhodnocovanie odpadov, zber starých vozidiel. Adresa: Lúčna 86, 974 01 Banská Bytrica-Nemce
Tel.: 048 / 411 31 85, 048 / 411 31 85
E-mail: kofap@kofap.sk
Web: http://www.kofap.sk
 

KONZEKO, s. r. o.

 
Komplexné riešenie odberu odpadov. Okrem odpadov na báze olejov, spoločnosť ponúka riešenia pre takmer všetky nebezpečné a ostatné odpady. Adresa: Areál NPZ 510, 053 21 Markušovce
Tel./fax: 053 / 449 91 15, 053 / 449 93 15
E-mail: konzeko@konzeko.sk
Web: http://www.konzeko.sk
 

MACH Trade, s. r. o.

 
Odoberajú olovené akumulátory aj s kyselinou. Adresa: Niklová ulica, 926 01 Sereď
Tel.: 031 / 789 24 52
Fax: 031 / 789 60 67
E-mail: machtrade@machtrade.sk
Web: http://www.machtrade.sk
 

MODRÁ PLANÉTA, s. r. o.

 
Spracovanie a zneškodňovanie zvláštnych a nebezpečných odpadov (humánne a veterinárne lieky, odpadové chemikálie). Adresa: Košická 37, 821 08 Bratislava
Mobil: 0907 259 380, 0915 945 444 
Fax: 02 / 555 656 84
E-mail: modraplaneta@modraplaneta.sk
Web: http://www.modraplaneta.sk/
 

NEOKOV - Róbert Grígeľ

 
Odoberajú rôzne druhotné suroviny (kovy, papier, batérie), i elektroodpad, zneškodňovanie nebezpečného odpadu. Adresa: Ulica pri Pošte 13, 040 17 Košice - Barca,
Výkupňa: Vrbová 9, 040 01 Košice
Tel.: 055 / 729 74 09
Mobil: 0905 908 858
E-mail: neokov@neokov.sk
Web: http://www.neokov.sk
 

Plastic People, s. r. o.

 
Výkup druhotných surovín, likvidácia azbestu a nebezpečného odpadu. Adresa: J.Bottu 2, 917 01 Trnava
Tel.: 033 / 557 10 68
E-mail: office@p-p.sk
Web: http://www.p-p.sk
 

RAMEKO, s. r. o.

 
Zabezpečuje komplexné nakladanie s nebezpečným a ostatným odpadom, predovšetkým plastov. Adresa: Čaklov 6, 094 35 Vranov nad Topľou
Mobil: 0917 824 440, 0905 785 487, 0915 845 519
E-mail: rameko@rameko.com
Web: http://www.rameko.com
 

RONAR, s. r. o.

 
Komplexné služby v oblasti zneškodnenia azbestového nebezpečenstva. Adresa: Kmeťova 24, 040 01 Košice
Tel./fax: 055 / 622 02 99
Mobil: 0910 907 040
E-mail: ronar@ronar.sk
Web: http://www.ronar.sk
 

STAFER, s. r. o.

 
Odoberajú papier, sklo, železný šrot, farebné kovy, elektroodpad, akumulátory a olovo, plasty (PE, PP fólie). Adresa. Priemyselná 7, 071 01 Michalovce
Tel.: 056 / 643 18 50
Mobil: 0905 753 959 
Fax: 056 / 643 18 50
E-mail: stafer@mail.t-com.sk
 

ŠPILA, corp. export-import, s. r. o.

 
Výkup a spracovanie dentálnych a klenotníckych odpadov, použitých chemikálií s obsahom drahých kovov, staré šperky, mince, odpady elektrochemického a elektronického priemyslu (fotomateriály, RTG snímky, vývojky, ustáľovače, žiarivky, pneumatiky). Adresa: Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica
Prevádzka: Dobronivská cesta, 960 05 Zvolen
Tel.: 048 / 414 333 89
Mobil: 0907 831 328
E-mail: spila@spila.sk
Web: http://www.spila.sk
 

VEPOS, s. r. o.

 
Kompletné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi, separácia odpadov, zber a likvidácia nebezpečného odpadu, výkup druhotných surovín.

 

Adresa: Rybničná 1, 909 01 Skalica
Tel.: 034 / 664 43 54
Fax: 034 / 664 53 72
E-mail: vepos@vepos.sk
Web: http://www.vepos.sk
 

Zber Surovín - Igor Albert

 
Vykupujú železo, hliník, meď, mosadz, bronz, cín, antikór, olovo, aj ich zliatiny. Tiež sklo, umelú hmotu, textil, papier, akumulátory a elektronický odpad. Adresa: Cintorínska 3646, 979 01 Rimavská Sobota
Tel.: 047 / 563 23 66
Mobil: 0905 502 504, 0907 502 504, 0911 502 504
E-mail: albert@zbersurovin.sk
Web: http://www.zbersurovin.sk
 

ZBERNÉ SUROVINY, a. s.

 
Odber oceľového a liatinového šrotu (plechy, profily, koľaje, špony atď.), neželezných kovov (hliník, meď, mosadz, olovo atď.), odpadového papiera (noviny, časopisy, lepenky), odpadového skla, plastov (najmä PE fólie, plastového odpadu z výroby) röntgenových filmov, akumulátorov.
 
Adresa: Kragujevská 3, 010 01 Žilina
Tel.: 041 / 564 05 08, 041 / 564 06 37
E-mail: zsza@zsza.sk
Web: http://www.zsza.sk
 

ŽOS - EKO, s. r. o.

 
Odoberajú železný šrot a farebné kovy (Cu, Al, nerez, mosadz), Ni-Cd batérie. Adresa: Dielenská Kružná 2, 038 61 Vrútky
Tel.: 043 / 420 55 30, 043 / 420 55 31
Fax: 043 / 420 55 32
E-mail: zos-eko@zos-eko.sk
Web: http://www.zos-eko.sk
 

 

Táto podstránka bola vytvorená: 6. March 2011 - 3:04, naposledy bola upravená: 5. May 2019 - 11:14.