Plasty (zoznam odberateľov a spracovateľov druhotných surovín)

Papier / Kovy / Plasty / Sklo / Stavebný odpad / Nebezpečný odpad / Elektroodpad / Autovraky / Ostatné komodity

 

AGRO EKO

 
Odoberajú všetky druhotné suroviny, zneškodňujú všetky nebezpečné odpady. Adresa: Nábrežná 45, 940 02 Nové Zámky
Tel.: 035 / 640 82 95
Mobil: 0905 502 688
E-mail: agroeko@stonline.sk
   

AGROSTYRO, s. r. o.

 
Odoberajú čistý penový polystyrén (PS). Adresa: Priemyselná 9, 953 01 Zlaté Moravce
Tel.: 037 / 642 27 45, 037 / 642 39 83
Mobil: 0905 918 343 
Fax: 037 / 642 27 42
E-mail: agrostyro@agrostyro.sk
Web: http://www.agrostyro.sk
 

Aurex, s. r. o.

 
Predmetom činnosti spoločnosti je výkup, zber, triedenie, spracovanie a predaj rôznych odpadov, železného šrotu, farebných kovov, skla, papiera, PET fliaš, PE fólie, drahých kovov, elektronický a elektrický odpad. Adresa: Radlinského 1, 080 01 Prešov
Mobil: 0903 633 117 
Fax: 051 / 772 27 04
E-mail: aurexpresov@aurex-po.sk
Web: http://www.aurex-po.sk
 

DOMITRI, s. r. o.

 
Odoberajú plasty (LDPE, HDPE, PP, PE-PP PS, ABS, PA). Adresa: Gemerská Hôrka 421, 049 12 Gemerská Hôrka
Tel.: 058 / 788 133 03
Fax: 058 / 792 113 78
E-mail: domitri@slovanet.sk
Web: http://www.domitri.sk
 

EKOS

 
Odoberajú plasty (PET, HDPE, strečové fólie), papier, noviny, kartón. Adresa: Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa
Tel.: 052 / 426 11 11
E-mail: ekos1@stonline.sk
Web: http://www.ekos-sl.sk
 

ENVI-GEOS Nitra, s. r. o.

 
Zabezpečuje komplexný systém nakladania s odpadmi na obciach nitrianskeho regiónu. Robí zber a odvoz komunálneho odpadu, veľkoobjemového odpadu, drobného stavebného odpadu a vyseparovaných zložiek ako PET, sklo a papier. Taktiež na obciach zabezpečujú vývoz nebezpečného odpadu a vývoz elektroodpadu.
 
Adresa: Korytovská 20, 951 41 Lužianky
Tel.: 037 / 772 30 50, 037 / 658 65 51
Fax: 037 / 772 30 50
E-mail: envigeos@envigeos.sk
Web: http://www.envigeos.sk
 

Enviwork, s. r. o.

 
Zber, triedenie a spracovanie odpadov z elektrických a elektronických zariadení, zber druhotných surovín, opravy elektrospotrebičov. Adresa: Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava
Mobil: 0918 632 027
E-mail: repanet@repanet.sk
Web: http://www.repanet.sk
 

ERA-PACK-PLUS, s. r. o.

 
Odoberajú odpadové fólie.


 
Adresa: Mlynské Nivy 63, 825 01 Bratislava
Tel./fax: 02 / 534 139 30
Mobil: 0905 856 371
E-mail: bratislava@era-pack-plus.sk
 
Adresa: Dvorská cesta 8, 940 01 Nové Zámky
Tel.: 035 / 645 41 11
Fax: 035 / 645 42 22
E-mail: era-pack-plus@era-pack-plus.sk
 
Adresa: Družstevná 24, 066 33 Humenné
Tel./fax: 057 / 772 14 45
Mobil: 0905 621 579
Web: http://www.era-pack-plus.sk
 

EUROMETAL GROUP Slovakia, s. r. o.

 
Výkup druhotných surovín: železný odpad, farebné kovy, káblový odpad, plasty. Adresa: Škultétyho 1, 831 03 Bratislava
Mobil: 0905 862 582, 0918 511 301
E-mail: info@eurometalgroup.sk
Web: http://www.eurometalgroup.sk
 

FCC SLOVENSKO, s. r. o.

 
Zabezpečujú odber a spracovanie všetkých druhov odpadov. Adresa: P. O. Box 8, 820 04 Bratislava 24
Tel.: 02 / 502 068 11
Fax: 02 / 502 068 13
E-mail: recepcia@fcc-group.sk
Web: https://www.fcc-group.eu
 

FRAGOLA - Ján Pčola

 
Odber plastovej fólie. Adresa: Pčolinská 1387, 069 01 Snina
Tel./fax: 057 / 762 46 75
Mobil: 0915 963 484
E-mail: fragola@stonline.sk, pcolova@fragola.sk
Web: http://www.fragola.sk
 

FIAM, s. r. o.

 
Odoberajú PE hrubostenné nádoby, PE a PP fólie, PET fľaše, PS, ABS. Adresa: Strojnícka 13, 080 06 Prešov
Tel.: 051 / 773 44 46
Fax: 051 / 773 21 27
E-mail: odpady@fiam.sk
Web: http://www.fiam.sk
 

General Plastic, s. r. o.

 
Výkup lisovaných a nelisovaných PET fliaš a PE fólie Adresa: Priemyselný areál 3677, 946 03 Kolárovo
Tel.: 035 / 777 13 66
Tel./fax: 035 / 777 13 08
E-mail: generalplastic@generalplastic.sk
Web: http://www.generalplastic.sk
 

H + EKO

 
Odber papieru, plastov a iných vyseparovaných surovín. Adresa: Spišské námestie 3, 040 12 Košice
Mobil: 0905 243 364 
Fax: 055 / 674 87 77
E-mail: heko@stonline.sk
Web: http://www.heko.sk/
 

CHEMOSVIT ENVIRONCHEM, a. s.

 
Odoberajú PE fólie, PP Adresa: Štúrova 101, 059 21 Svit
Tel.: 052 / 715 26 85
Fax: 052 / 715 23 75
E-mail: semancik.m@chemosvit.sk, frkan.j@chemosvit.sk
Web: http://www.environchem.sk/
 

J&M consulting, s. r. o.

 
Vyhľadávanie, zber, triedenie a odvoz odpadov z plastov z maloobchodných prevádzok, veľkoobchodných firiem, výrobných spoločností, ale aj od ďalších predajcov, zaoberajúcich sa napr. servisnou činnosťou. Recyklácia (v spolupráci s inými firmami ) a zhodnocovanie odpadov z plastov.
 
Adresa: Staničná 11, 066 01 Humenné
Tel.: 057 / 765 91 22
E-mail: recycentrum@recycentrum.sk
Web: http://www.recycentrum.sk
 

JRK Waste Management s. r. o.

 
Odber plastových odpadov (PP, LDPE, PP/LDPE, PA, HDPE) Adresa: Armádna 779 / 8, 911 01 Trenčín
Pobočka: P. O. Hviezdoslava 33, 010 01 Žilina
Mobil: 0948 900 992
E-mail: marian.kobolka@jrk.sk
Web: http://www.jrk.sk
 

KORDSERVICE SK, a. s.

 
Výkup PET odpadu, predaj vločiek a PET predliskov. Adresa: Továrenská 532, 905 01 Senica,
Tel.: 034 / 695 14 52, 034 / 695 12 33
Mobil: 0910 801 368 
Fax: 034 / 695 13 99, 034 / 695 12 52
E-mail: kordservice@kordservice.sk
Web: http://www.kordservice.sk
 

Kov-NZPÚ, s. r. o.

 
Zber železného šrotu, farebných kovov, papiera a plastov. Adresa: Novosad 7, 076 02 Novosad
Mobil: 0905 347 857, 0918 697 022, 0915 519 596
 

Marius Pedersen, a. s.

 
Zber, triedenie, lisovanie, zhodnocovanie a recyklácia druhotných surovín pre priemyselných i komunálnych zákazníkov. Adresa: Súvoz 1, P.O.Box 33, 912 50 Trenčín
Tel.: 032 / 743 75 43
Fax: 032 / 743 75 42
E-mail: trencin@mariuspedersen.sk
Web: http://www.mariuspedersen.sk
 

MAT-obaly, s. r. o.

 
Zber a recyklácia odpadovej fólie na regranulát.

 
Adresa: Za stanicou 5, 831 04 Bratislava
Tel./fax: 02 / 443 723 13
E-mail: obchod@obal-mat.sk
Web: http://www.mat-obaly.sk/
 
Adresa: Kamenná 19, 010 01 Žilina
Tel./fax: 041 / 763 70 12
E-mail: za@mat-obaly.sk
 
Adresa: Masarykova 25 B, 080 01 Prešov
Tel./fax: 051 / 776 40 03
E-mail: pr@mat-obaly.sk
 
Adresa: Poľnohospodárov 8, 971 01 Prievidza
Tel.: 046 / 542 22 12
Fax: 046 / 542 23 71
E-mail: pd@mat-obaly.sk
 

MOA, a. s.

 
Odoberajú PE prepravky (hrubostenné nádoby), strečové fólie, PET fľaše. Adresa: Turá Lúka 12, 907 03 Myjava
Tel.: 034 / 694 01 18
Mobil: 0908 780 176
E-mail: rmadluska@moa.sk
Web: http://www.moa.sk
 

NOVIMPEX, s. r. o.

 
Odoberajú železné aj farebné kovy, papier a PE fólie. Adresa: Šurianska cesta 62, Nové Zámky
Tel.: 035 / 642 47 44, 035 / 642 44 59
 

Obalové materiály , s. r. o.

 
Vyhľadávanie, zber a roztrieďovanie papieru a plastov. Adresa: Študentská 38, 069 01 Snina
Tel.: 057 / 758 06 40, 057 / 758 06 41
Mobil: 0905 266 119, 0905 266 118 
Fax: 057 / 762 28 26
E-mail: obalovematerialy@obalovematerialy.sk
Web: http://www.obalovematerialy.sk
 

OSPRA INVEST, s. r. o.

 
Odoberajú PE fólie (HDPE, LDPE), aj čiastočne znečistené. Adresa: Podzáhradná 70, 821 06 Bratislava
Tel.: 02 / 444 513 03
E-mail: osprainvest@osprainvest.sk
Web: http://www.osprainvest.sk
 

Plastic People, s. r. o.

 
Výkup druhotných surovín, likvidácia azbestu a nebezpečného odpadu. Adresa: J.Bottu 2, 917 01 Trnava
Tel.: 033 / 557 10 68
E-mail: office@p-p.sk
Web: http://www.p-p.sk
 

PLASTICS TRADE, a. s.

 
Odber plastov, fólií a ich recyklácia. Adresa: Budovateľská 5, 069 01 Snina
Tel : 057 / 756 10 11
Fax : 057 / 756 10 90
E-mail: plasticstrade@plasticstrade.sk
Web: http://www.plasticstrade.sk
 

PLASTIKA, a. s.

 
Odoberajú PE fólie a penový PS. Adresa: Novozámocká cesta 222, 949 53 Nitra
Tel.: 037 / 653 06 00
E-mail: marketing@plastika.sk
Web: http://www.plastika.sk
 

POLYFORM, s. r. o.

 
Odoberajú penový PS - bez nečistôt. Adresa: Terézie Vancovej 10, 065 03 Podolínec
Tel.: 052 / 439 12 14
Fax: 052 / 439 12 15
E-mail: info@polyform.sk
Web: http://www.polyform.sk
   

RACHER

 
Odoberajú - PP, PE, PS, PVC, PA, PC. Adresa: Cabajská cesta 10, 949 01 Nitra
Mobil: 0903 417 234, 0903 571 572
E-mail: racher@racher.sk
Web: http://www.racher.sk
 

RAMEKO, s. r. o.

 
Zabezpečuje komplexné nakladanie s nebezpečným a ostatným odpadom, predovšetkým plastov. Adresa: Čaklov 6, 094 35 Vranov nad Topľou
Mobil: 0917 824 440, 0905 785 487, 0915 845 519
E-mail: rameko@rameko.com
Web: http://www.rameko.com
 

RECYPLAST, s. r. o.

 
Odoberajú PE, PP, PS, PA, PVC. Adresa: Párovce 1854 / 23, 951 31 Močenok
Tel.: 037 / 778 19 23
Mobil: 0905 222 098
E-mail: recyplast@orangemail.sk
 

Romag Recycling, s. r. o.

 
Odoberajú všetky druhy papiera, plasty (PET-fľaše, číre, modré, zelené a mix, fólie aj strečové, PVC a pod. ), sklo (biele a farebné obalové, tabuľové a iné ), kovový šrot a farebné kovy (železo, liatina, plech, meď, mosadz, hliník a pod.), elektroodpad (elektrospotrebiče z domácnosti).
 
Adresa: Gogoľova 18, 851 01 Bratislava
Tel./fax: 02 / 635 320 77
Mobil: 0903 630 656
Web: http://www.romagrec.sk
 

SINEP, s. r. o.

 
Likvidácia všetkých odpadov, okrem nebezpečných (stavebná suť, sklo, drevo, plasty) a výkup druhotných surovín. (železo, hliník, meď, plech, mosadz, papier). Adresa: Bauerova 7, 040 23 Košice
Mobil: 0905 401 720, 0907 219 947
E-mail: sinep@sinep.sk
Web: http://www.sinep.sk/
 

STAFER, s. r. o.

 
Odoberajú papier, sklo, železný šrot, farebné kovy, elektroodpad, akumulátory a olovo, plasty (PE, PP fólie). Adresa. Priemyselná 7, 071 01 Michalovce
Tel./fax: 056 / 643 18 50
Mobil: 0905 753 959 
E-mail: stafer@mail.t-com.sk
 

STAVOPLAST , s. r. o.

 
Odber plastov. Adresa: Rybárska 2567 / 1A, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Mobil: 0903 410 497
E-mail: stavoplast@isternet.sk
Web: http://www.stavoplast.sk/
 

TAVAL, s. r. o.

 
Odoberajú železné a neželezné kovy, tenkostenný hliník papier, PP, PET, PE. Adresa: Ľubochnianska 2 /A, 080 06 Prešov - Ľubotice
Tel.: 051 / 776 52 03, 051 / 776 56 04, 051 / 776 56 03
Fax: 051 / 776 54 95
E-mail: taval@taval.sk
Web: http://www.taval.sk
 

Tenarry Slovakia, s. r. o.

 
Vykupujú všetok plastový odpad. Adresa: Ružová dolina 7, 821 08 Bratislava
Mobil: 0905 230 790, 0918 972 969
E-mail: monosi@tenarry.sk, shop@tenarry.sk
Web: http://www.tenarry.sk
 

TRANSFORM RECYKLING, a. s.

 
Recyklácia plastov. Adresa: Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
Tel.: 045 / 601 41 04
Mobil: 0917 320 223, 0907 704 205
E-mail: obchod@transform.sk
Web: http://www.transform.sk
 

TOPlast, a. s.

 
Odoberajú PP, PE, ABS a tvrdé plasty. Adresa: Werferova 1, 040 11 Košice
Tel.: 055 / 728 91 24
Mobil: 0908 989 410 
Fax: 055 / 728 91 26
E-mail: toplast@toplast.com 
Web: www.toplast.com
   

VEPOS, s. r. o.

 
Kompletné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi, separácia odpadov, zber a likvidácia nebezpečného odpadu, výkup druhotných surovín.

 

Adresa: Rybničná 1, 909 01 Skalica
Tel.: 034 / 664 43 54
Fax: 034 / 664 53 72
E-mail: vepos@vepos.sk
Web: http://www.vepos.sk
 

VUSAPL, a. s.

 
Vsetky druhy plastov. Adresa: Novozámocká 179 , 949 01 Nitra
Tel.: 037 / 650 11 60, 037 / 650 11 11, 037 / 653 42 30
E-mail: vusapl@vusapl.sk
Web: http://www.vusapl.sk
   

Zber Surovín - Igor Albert

 
Vykupujú železo, hliník, meď, mosadz, bronz, cín, antikór, olovo, aj ich zliatiny. Tiež sklo, umelú hmotu, textil, papier, akumulátory a elektronický odpad. Adresa: Cintorínska 3646, 979 01 Rimavská Sobota
Tel.: 047 / 563 23 66
Mobil: 0905 502 504, 0907 502 504, 0911 502 504
E-mail: albert@zbersurovin.sk
Web: http://www.zbersurovin.sk
 

ZBERNÉ SUROVINY, a. s.

 
Odber oceľového a liatinového šrotu (plechy, profily, koľaje, špony atď.), neželezných kovov (hliník, meď, mosadz, olovo atď.), odpadového papiera (noviny, časopisy, lepenky), odpadového skla, plastov (najmä PE fólie, plastového odpadu z výroby) röntgenových filmov, akumulátorov.
 
Adresa: Kragujevská 3, 010 01 Žilina
Tel.: 041 / 564 05 08, 041 / 564 06 37
E-mail: zsza@zsza.sk
Web: http://www.zsza.sk
 

Waste Recycling, a. s.

 
Zabezpečujú zhodnocovanie plastov mletím, PET fliaš, obalov ako aj ostatných komodít vzniknutých separáciou. Adresa: Továrenská 49, 953 36 Zlaté Moravce
Tel.: 037 / 642 62 25
Mobil: 0905 800 603, 0905 424 993 
Fax: 037 / 642 62 26
E-mail: waste@wasterecycling.sk
Web: http://www.wasterecycling.sk
 

 

Táto podstránka bola vytvorená: 6. March 2011 - 3:04, naposledy bola upravená: 5. May 2019 - 11:12.