Papier (zoznam odberateľov a spracovateľov druhotných surovín)

Vypracovali sme pre Vás rozsiahle zoznamy, ktoré Vám pomôžu nájsť odberateľov pri riešení triedeného zberu.

Papier / Kovy / Plasty / Sklo / Stavebný odpad / Nebezpečný odpad / Elektroodpad / Autovraky / Ostatné komodity

 

AGRO EKO

 
Odoberajú všetky druhotné suroviny, zneškodňujú všetky nebezpečné odpady. Adresa: Nábrežná 45, 940 02 Nové Zámky
Tel.: 035 / 640 82 95
Mobil: 0905 502 688
E-mail: agroeko@stonline.sk
 

ASA SLOVENSKO, s. r. o.

 
Zabezpečujú odber a spracovanie všetkých druhov odpadov. Adresa: P. O. Box 8, 820 04 Bratislava 24
Tel.: 02 / 502 068 11
Fax: 02 / 502 068 13
E-mail: sekretariat@asa.sk
Web: http://www.asa.sk
 

Aurex, s. r. o.

 
Predmetom činnosti spoločnosti je výkup, zber, triedenie, spracovanie a predaj rôznych odpadov, železného šrotu, farebných kovov, skla, papiera, PET fliaš, PE fólie, drahých kovov, elektronický a elektrický odpad. Adresa: Radlinského 1, 080 01 Prešov
Fax: 051 / 772 27 04
Mobil: 0903 633 117
E-mail: aurexpresov@aurex-po.sk
Web: http://www.aurex-po.sk
 

CENTRA, s. r. o.

 
Odoberajú železný šrot, farebné kovy, biele sklo, papierový kartón, noviny. Adresa: Šoltésova 22, 920 01 Hlohovec
Mobil: 0905 600 735 
Fax: 033 / 742 57 66
 

ČAĎU recycling , s. r. o.

 
Výkup, predaj a likvidácia železného odpadu farebných, kovov, skla, papiera. Adresa: Svinná 43, 913 24 Svinná
Tel.: 032 / 648 78 10
Fax: 032 / 648 78 11
Mobil: 0901 788 888, 0908 510 703, 0905 670 933
E-mail: info@cadurecycling.sk
Web: http://www.cadurecycling.sk
 

EKOS

 
Odoberajú plasty (PET, HDPE, strečové fólie), papier, noviny, kartón. Adresa: Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa
Tel.: 052 / 426 11 11
E-mail: ekos1@stonline.sk
Web: http://www.ekos-sl.sk
 

ENVI-GEOS Nitra, s. r. o.

 
Zabezpečuje komplexný systém nakladania s odpadmi na obciach nitrianskeho regiónu. Robí zber a odvoz komunálneho odpadu, veľkoobjemového odpadu, drobného stavebného odpadu a vyseparovaných zložiek ako PET, sklo a papier. Taktiež na obciach zabezpečujú vývoz nebezpečného odpadu a vývoz elektroodpadu.
 
Adresa: Korytovská 20, 951 41 Lužianky
Tel.: 037 / 772 30 50, 037 / 658 65 51
Fax: 037 / 772 30 50
E-mail: envigeos@envigeos.sk
Web: http://www.envigeos.sk
 

Enviwork, s. r. o.

 
Zber, triedenie a spracovanie odpadov z elektrických a elektronických zariadení, zber druhotných surovín, opravy elektrospotrebičov. Adresa: Mlynské nivy 56, 821 05 Bratislava
Mobil: 0918 632 027
E-mail: repanet@repanet.sk
Web: http://www.repanet.sk
 

H + EKO

 
Odber papieru, plastov a iných vyseparovaných surovín. Adresa: Spišské námestie 3, 040 12 Košice
Fax: 055 / 674 87 77
Mobil: 0905 243 364
E-mail: heko@stonline.sk
Web: http://www.heko.sk/
 

JÁGRIK metal, s. r. o.

 
Odoberajú železný šrot, farebné kovy, odpadový papier. Adresa: Trenčianska 1747, 020 01 Púchov
Mobil: 0903 408 084, 0948 025 533
E-mail: zbersurovin@jagrik.sk
Web: http://www.jagrik.sk/
 

KOLMAN, s. r. o.

 
Zber starých vozidiel, výkup kovového odpadu, sklo, papier. Adresa: Murgašova 1759 / 54, 018 41 Dubnica nad Váhom
Tel.: 042 / 442 74 91, 042 / 444 14 37
Fax: 042 / 444 14 38
E-mail: kolman@kolman.sk
Web: http://www.kolman.sk
 

Kov-NZPÚ, s. r. o.

 
Zber železného šrotu, farebných kovov, papiera a plastov. Adresa: Novosad 7, 076 02 Novosad
Mobil: 0905 347 857, 0918 697 022, 0915 519 596
 

LUDOPRINT, a. s.

 
Odoberajú papier, tlačiarenské odrezky čisté, tlačiarenské odrezky slabo potlačené, kartónový papier a vlnitú lepenku. Adresa: 913 25 Bobot
Tel.: 032 / 659 48 21, 22
Fax: 032 / 659 48 66
E-mail: ludoprint@psg.sk
Web: http://www.ludoprint.sk
 

MaJaMi, s. r. o.

 
Výkup druhotných surovín - kartón, farebné kovy, čistá a vodárenská mosadz. Adresa: Cukrovarská 757 / 16, 926 00 Sereď
Tel.: 031 / 789 54 66
Mobil: 0905 296 786
 

Marius Pedersen, a. s.

 
Zber, triedenie, lisovanie, zhodnocovanie a recyklácia druhotných surovín pre priemyselných i komunálnych zákazníkov. Adresa: Súvoz 1, P.O.Box 33, 912 50 Trenčín
Tel.: 032 / 743 75 43
Fax: 032 / 743 75 42
E-mail: trencin@mariuspedersen.sk
Web: http://www.mariuspedersen.sk
 

Metsä Tissue, a. s.

 
Výkup papiera. Adresa: Celulózka 3494, 011 61 Žilina, Slovakia
Tel.: 041 / 512 11 11
Fax: 041 / 512 14 77
E-mail: marketing@metsatissue.com
Web: http://www.metsatissue.com
 

Miraba, s. r. o.

 
Výkup druhotných surovín. Adresa: Bratislavská cesta Galanta (areál Gumožiny)
Tel.: 031 / 780 16 71
Web: http://www.miraba.sk
 

NEOKOV - Róbert Grígeľ

 
Odoberajú rôzne druhotné suroviny (kovy, papier, batérie), i elektroodpad, zneškodňovanie nebezpečného odpadu. Adresa: Ulica pri Pošte 13, 040 17 Košice - Barca,
Výkupňa: Vrbová 9, 040 01 Košice
Tel.: 055 / 729 74 09
Mobil: 0905 908 858
E-mail: neokov@neokov.sk
Web: http://www.neokov.sk
 

NOVIMPEX, s. r. o.

 
Odoberajú železné aj farebné kovy, papier a PE fólie. Adresa: Šurianska cesta 62, Nové Zámky
Tel.: 035 / 642 47 44, 035 / 642 44 59
 

Obalové materiály , s. r. o.

 
Vyhľadávanie, zber a roztrieďovanie papieru a plastov. Adresa: Študentská 38, 069 01 Snina
Tel.: 057 / 758 06 40, 057 / 758 06 41
Mobil: 0905 266 119, 0905 266 118 
Fax: 057 / 762 28 26
E-mail: obalovematerialy@obalovematerialy.sk
Web: http://www.obalovematerialy.sk
 

Plastic People, s. r. o.

 
Výkup druhotných surovín, likvidácia azbestu a nebezpečného odpadu. Adresa: J.Bottu 2, 917 01 Trnava
Tel.: 033 / 557 10 68
E-mail: office@p-p.sk
Web: http://www.p-p.sk
 

Romag Recycling, s. r. o.

 
Odoberajú všetky druhy papiera, plasty (PET-fľaše, číre, modré, zelené a mix, fólie aj strečové, PVC a pod. ), sklo (biele a farebné obalové, tabuľové a iné ), kovový šrot a farebné kovy (železo, liatina, plech, meď, mosadz, hliník a pod.), elektroodpad (elektrospotrebiče z domácnosti).
 
Adresa: Gogoľova 18, 851 01 Bratislava
Tel./fax: 02 / 635 320 77
Mobil: 0903 630 656
Web: http://www.romagrec.sk
 

SINEP, s. r. o.

 
Likvidácia všetkých odpadov, okrem nebezpečných (stavebná suť, sklo, drevo, plasty) a výkup druhotných surovín. (železo, hliník, meď, plech, mosadz, papier). Adresa: Bauerova 7, 040 23 Košice
Mobil: 0905 401 720, 0907 219 947
E-mail: sinep@sinep.sk
Web: http://www.sinep.sk/
 

Smurfit Kappa Štúrovo, a. s.

 
Spracovateľ zberového papiera pomocou siete 8 závodov na zber, triedenie a lisovanie zberového papiera, ktoré sú situované v jednotlivých regiónoch Slovenska. Adresa: Továrenská 1, 943 01 Štúrovo 
Tel.: 036 / 756 11 11
Fax: 036 / 752 34 80
E-mail: info@smurfitkappa.sk
Web: http://www.smurfitkappa-sturovo.com/
 

SHP Harmanec, a. s.

 
Odoberajú zberový papier. Adresa: 976 03 Harmanec
Tel.: 048 / 432 25 35
Fax: 048 / 419 81 05
E-mail: harmanec@shpgroup.eu
Web: http://www.shpgroup.eu
 

STAFER, s. r. o.

 
Odoberajú papier, sklo, železný šrot, farebné kovy, elektroodpad, akumulátory a olovo, plasty (PE, PP fólie). Adresa. Priemyselná 7, 071 01 Michalovce
Tel.: 056 / 643 18 50
Mobil: 0905 753 959 
Fax: 056 / 643 18 50
E-mail: stafer@mail.t-com.sk
 

TAVAL, s. r. o.

 
Odoberajú železné a neželezné kovy, tenkostenný hliník papier, PP, PET, PE. Adresa: Ľubochnianska 2 /A, 080 06 Prešov - Ľubotice
Tel.: 051 / 776 52 03, 051 / 776 56 04, 051 / 776 56 03
Fax: 051 / 776 54 95
E-mail: taval@taval.sk
Web: http://www.taval.sk
 

VEPOS, s. r. o.

 
Kompletné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi, separácia odpadov, zber a likvidácia nebezpečného odpadu, výkup druhotných surovín. Adresa: Rybničná 1, 909 01 Skalica
Tel.: 034 / 664 43 54
Fax: 034 / 664 53 72
E-mail: vepos@vepos.sk
Web: http://www.vepos.sk
 

Zber Surovín - Igor Albert

 
Vykupujú železo, hliník, meď, mosadz, bronz, cín, antikór, olovo, aj ich zliatiny. Tiež sklo, umelú hmotu, textil, papier, akumulátory a elektronický odpad. Adresa: Cintorínska 3646, 979 01 Rimavská Sobota
Tel.: 047 / 563 23 66
Mobil: 0905 502 504, 0907 502 504, 0911 502 504
E-mail: albert@zbersurovin.sk
Web: http://www.zbersurovin.sk
 

ZBERNÉ SUROVINY, a. s.

 
Odber oceľového a liatinového šrotu (plechy, profily, koľaje, špony atď.), neželezných kovov (hliník, meď, mosadz, olovo atď.), odpadového papiera (noviny, časopisy, lepenky), odpadového skla, plastov (najmä PE fólie, plastového odpadu z výroby) röntgenových filmov, akumulátorov.
 
Adresa: Kragujevská 3, 010 01 Žilina
Tel.: 041 / 564 05 08, 041 / 564 06 37
E-mail: zsza@zsza.sk
Web: http://www.zsza.sk
 

 

Táto podstránka bola vytvorená: 6. March 2011 - 3:03, naposledy bola upravená: 21. June 2011 - 13:46.