Kovy (zoznam odberateľov a spracovateľov druhotných surovín)

Papier / Kovy / Plasty / Sklo / Stavebný odpad / Nebezpečný odpad / Elektroodpad / Autovraky / Ostatné komodity

 

AGRO EKO

 
Odoberajú všetky druhotné suroviny, zneškodňujú všetky nebezpečné odpady. Adresa: Nábrežná 45, 940 02 Nové Zámky
Tel.: 035 / 640 82 95
Mobil: 0905 502 688
E-mail: agroeko@stonline.sk
 

ASA SLOVENSKO, s. r. o.

 
Zabezpečujú odber a spracovanie všetkých druhov odpadov. Adresa: P. O. Box 8, 820 04 Bratislava 24
Tel.: 02 / 502 068 11
Fax: 02 / 502 068 13
E-mail: sekretariat@asa.sk
Web: http://www.asa.sk
 

Aurex, s. r. o.

 
Predmetom činnosti spoločnosti je výkup, zber, triedenie, spracovanie a predaj rôznych odpadov, železného šrotu, farebných kovov, skla, papiera, PET fliaš, PE fólie, drahých kovov, elektronický a elektrický odpad. Adresa: Radlinského 1, 080 01 Prešov
Mobil: 0903 633 117 
Fax: 051 / 772 27 04
E-mail: aurexpresov@aurex-po.sk
Web: http://www.aurex-po.sk
 

AUTO - AZ, s. r. o.

 
Odoberajú elektronický šrot, kovový odpad a staré vozidlá. Adresa: Bratislavská 20, 900 51 Zohor
Mobil: 0903 268 541, 0910 790 088
E-mail: auto az@auto-az.sk
Web: http://www.auto-az.sk
 

BAFER, s. r. o.

 
Zabezpečujú odvoz kovového odpadu od producentov odpadu, triedenie, úpravu, skladovanie a expedíciu ku spracovateľom. Adresa: Strojnícka 10, 080 01 Prešov
Tel.: 051 / 776 46 69, 051 / 776 40 17
Mobil: 0903 902 115
E-mail: bafer@bafer.sk
Web: http://www.bafer.sk
 

Berty, s. r. o.

 
Likvidácia, výkup a predaj železného šrotu a farebných kovov. Adresa: ul.Kpt. Pavlika 702 / 27, 8901 Svidník
Mobil: 0910 999 611, 0915 864 625, 0949 252 930
E-mail: berty@berty.sk
Web: http://www.berty.sk
 

CENTRA, s. r. o.

 
Odoberajú železný šrot, farebné kovy, biele sklo, papierový kartón, noviny. Adresa: Šoltésova 22, 920 01 Hlohovec
Mobil: 0905 600 735 
Fax: 033 / 742 57 66
 

Colorkov

 
Výkup a spracovanie druhotných surovín a to hlavne farebných kovov, železa, železného šrotu a špeciálnych zliatin. Adresa: Železničná 62, Železničná 15, 937 01 Želiezovce
Tel.: 036 / 771 30 12
Mobil: 0903 940 945
Web: http://www.colorkov.sk
 

Confal, a. s.

 
Nákup, triedenie a spracovávanie nebezpečných výrobných odpadov - stery, hliník. Adresa: Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča
Tel.: 048 / 418 74 10, 048 / 418 71 80
Fax: 048 / 419 69 63
E-mail: confal@confal.sk
Web: http://www.confal.sk
 

ČAĎU recycling , s. r. o.

 
Výkup, predaj a likvidácia železného odpadu farebných, kovov, skla, papiera. Adresa: Svinná 43, 913 24 Svinná 
Tel.: 032 / 648 78 10
Mobil: 0901 788 888, 0908 510 703, 0905 670 933 
Fax: 032 / 648 78 11
E-mail: info@cadurecycling.sk
Web: http://www.cadurecycling.sk
 

DESPE, s. r. o.

 
Nakladanie s kovovými odpadmi, výkup a spracovanie starých automobilov. Adresa: Sebedražská cesta 676 / 2, 971 01 Prievidza
Tel.: 046 / 542 24 84, 046 / 543 06 83
Fax: 046 / 543 06 61
E-mail: despe@despe.sk
Web: http://www.despe.sk/
 

Eco-recycling, s. r. o.

 
Spracovanie starých vozidiel, výkup autovrakov, výkup železného šrotu a farebných kovov. Adresa: Kopčanská 41, 908 51 Holíč
Tel./fax: 034 / 660 32 14, 15
Mobil: 0903 790 619, 0903 790 625 
E-mail: autovrakyholic@autovrakyholic.eu
Web: http://www.autovrakyholic.eu
 

EKO-QELET

 
Zber a spracovanie kovového šrotu a starých vozidiel v zberných miestach. Zber je vykonávaný vo forme drobného výkupu od jednotlivých osôb, výkupom šrotu pri rušení rôznych hál a konštrukcií, výkupom od jednotlivých podnikov. Adresa: Priemyselná 916, 966 01 Hliník nad Hronom
Tel.: 045 / 676 27 82 
Mobil: 0903 555 898
Fax: 045 / 676 27 81
E-mail: benadikova@ekoqelet.sk
Web: http://www.ekoqelet.sk
 

Enviwork, s. r. o.

 
Zber, triedenie a spracovanie odpadov z elektrických a elektronických zariadení, zber druhotných surovín, opravy elektrospotrebičov. Adresa: Mlynské nivy 56, 821 05 Bratislava
Mobil: 0918 632 027
E-mail: repanet@repanet.sk
Web: http://www.repanet.sk
 

EUROMETAL GROUP Slovakia, s. r. o.

 
Výkup druhotných surovín: železný odpad, farebné kovy, káblový odpad, plasty. Adresa: Škultétyho 1, 831 03 Bratislava
Mobil: 0905 862 582, 0918 511 301
E-mail: info@eurometalgroup.sk
Web: http://www.eurometalgroup.sk
 

EURORECYCLING, s. r. o.

 
Odoberajú hliníkové a medené káble, spracovanie recyklovateľného odpadu z káblov, výkup katalyzátorov, výroba plastovej dlažby. Adresa: Adamovské Kochanovce 1, 913 05 Melčice
Tel.: 032 / 649 00 36, 032 / 653 91 71
Fax: 032 / 653 91 70
E-mail: eurorecycling@eurorecycling.sk,
Web: http://www.eurorecycling.sk
 

HOTIS RECYCLING SLOVAKIA s. r. o.

 
Výkup železa a farebných kovov, likvidácia objektov, odvoz a ďalšie zhodnocovanie nepotrebných zariadení po celom území SR. Adresa: Myslenická 1, 902 01 Pezinok
Tel./fax: 033 / 642 36 60
Mobil: 0902 616 626, 0902 405 115 
E-mail: fhhotis@centrum.sk
Web: http://www.hotis.sk
 

JÁGRIK metal, s. r. o.

 
Odoberajú železný šrot, farebné kovy, odpadový papier. Adresa: Trenčianska 1747, 020 01 Púchov
Mobil: 0903 408 084, 0948 025 533
E-mail: zbersurovin@jagrik.sk
Web: http://www.jagrik.sk/
 

Kofap, s. r. o.

 
Zber železného a neželezného odpadu, nakladanie s nebezpečnými odpadmi, zhodnocovanie odpadov, zber starých vozidiel. Adresa: Lúčna 86, 974 01 Banská Bytrica-Nemce
Tel.: 048 / 411 31 85, 048 / 411 31 85
E-mail: kofap@kofap.sk
Web: http://www.kofap.sk
 

KOLMAN, s. r. o.

 
Zber starých vozidiel, výkup kovového odpadu, sklo, papier. Adresa: Murgašova 1759 / 54, 018 41 Dubnica nad Váhom
Tel.: 042 / 442 74 91, 042 / 444 14 37
Fax: 042 / 444 14 38
E-mail: kolman@kolman.sk
Web: http://www.kolman.sk
 

Kov-NZPÚ, s. r. o.

 
Zber železného šrotu, farebných kovov, papiera a plastov. Adresa: Novosad 7, 076 02 Novosad
Mobil: 0905 347 857, 0918 697 022, 0915 519 596
 

Kovod, a. s.

 
Výkup kovového šrotu. Adresa: Robotnícka 10, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048 / 414 27 27
E-mail: info@kovod.sk
Web: http://www.kovod.sk
 

Kovospol Trenčín, s. r. o.

 
Výkup farebných kovov a káblov. Adresa: Ružová 14, 911 05 Trenčín
Tel.: 032 / 743 41 97
Mobil: 0903 261 155
E-mail: kovospol@slovanet.sk
Web: http://www.kovospol-trencin.sk
 

KOVOZBER

 
Odoberajú železný šrot, farebné kovy. Adresa: Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel./fax: 053 / 442 72 24
E-mail: kovozber@kovozber.sk
Web: http://www.kovozber.sk/
 

KOVPAP, s. r. o.

 
Odoberajú železný šrot a farebné kovy, likvidácia tech. zariadení. Adresa: Sasinkova 8 / 598 , 010 01 Žilina
Tel./fax: 041 / 562 56 71
Mobil: 0903 650 109
E-mail: kovpap@kovpap.sk
Web: http://www.kovpap.sk
 

MaJaMi, s. r. o.

 
Výkup druhotných surovín - kartón, farebné kovy, čistá a vodárenská mosadz. Adresa: Cukrovarská 757 / 16, 926 00 Sereď
Tel.: 031 / 789 54 66
Mobil: 0905 296 786
 

Marius Pedersen, a. s.

 
Zber, triedenie, lisovanie, zhodnocovanie a recyklácia druhotných surovín pre priemyselných i komunálnych zákazníkov. Adresa: Súvoz 1, P.O.Box 33, 912 50 Trenčín
Tel.: 032 / 743 75 43
Fax: 032 / 743 75 42
E-mail: trencin@mariuspedersen.sk
Web: http://www.mariuspedersen.sk
 

MEDEKO, s. r. o.

 
Odoberajú Cu, Al, Zn, Sn, Pb, Ni, mosadz, bronz, antikor. Adresa: Orlové 255, 017 01 Považská Bystrica
Tel.: 042 / 432 44 95
Fax: 042 / 432 44 96
E-mail: medeko@medeko.sk
Web: http://www.medeko.sk
 

Miraba, s. r. o.

 
Výkup druhotných surovín. Adresa: Bratislavská cesta Galanta (areál Gumožiny)
Tel.: 031 / 780 16 71
Web: http://www.miraba.sk
 

NEOKOV - Róbert Grígeľ

 
Odoberajú rôzne druhotné suroviny (kovy, papier, batérie), i elektroodpad, zneškodňovanie nebezpečného odpadu. Adresa: Ulica pri Pošte 13, 040 17 Košice - Barca,
Výkupňa: Vrbová 9, 040 01 Košice
Tel.: 055 / 729 74 09
Mobil: 0905 908 858
E-mail: neokov@neokov.sk
Web: http://www.neokov.sk
 

NOVIMPEX, s. r. o.

 
Odoberajú železné aj farebné kovy, papier a PE fólie. Adresa: Šurianska cesta 62, Nové Zámky
Tel.: 035 / 642 47 44, 035 / 642 44 59
 

OFIR - JULIO TABI, s. r. o.

 
Výkup železa a farebných kovov Spracovanie elektrického a elektronického odpadu. Adresa: Lehota 460, 951 36 Lehota
Tel.: 037 / 655 31 59
Mobil: 0905 536 989, 0918 116 134
E-mail: ofir@ofir.sk
Web: http://www.ofir.sk
 

P + K, s. r. o.

 
Výkup železného šrotu a farebných kovov. Adresa: Vajnorská 89, 831 04 Bratislava
Tel.: 02 / 444 600 89
Mobil: 0911 289 790, 0903 463 283 
Fax: 02 / 446 360 82
E-mail: p-k@p-k.sk
Web: http://www.p-k.sk/
 

PAX Trade, s. r. o.

 
Výkup druhotných surovín, prevažne kovového šrotu - železa, medi a hliníka. Adresa: Poľnohospodárska 36, 821 07 Bratislava - Vrakuňa
Mobil: 0905 382 143
E-mail: pax@druhotnesuroviny.sk
Web: http://www.druhotnesuroviny.sk
 

PEMEX, s. r. o.

 
Odoberajú neželezné kovy. Adresa: Továrenská 422, 018 61 Beluša
Mobil: 0903 801 530
E-mail: pemex@pemex.sk
Web: http://www.pemex.sk
 

Plastic People, s. r. o.

 
Výkup druhotných surovín, likvidácia azbestu a nebezpečného odpadu. Adresa: J.Bottu 2, 917 01 Trnava
Tel.: 033 / 557 10 68
E-mail: office@p-p.sk
Web: http://www.p-p.sk
 

Romag Recycling, s. r. o.

 
Odoberajú všetky druhy papiera, plasty (PET-fľaše, číre, modré, zelené a mix, fólie aj strečové, PVC a pod. ), sklo (biele a farebné obalové, tabuľové a iné ), kovový šrot a farebné kovy (železo, liatina, plech, meď, mosadz, hliník a pod.), elektroodpad (elektrospotrebiče z domácnosti).
 
Adresa: Gogoľova 18, 851 01 Bratislava
Tel./fax: 02 / 635 320 77
Mobil: 0903 630 656
Web: http://www.romagrec.sk
 

SINEP, s. r. o.

 
Likvidácia všetkých odpadov, okrem nebezpečných (stavebná suť, sklo, drevo, plasty) a výkup druhotných surovín. (železo, hliník, meď, plech, mosadz, papier). Adresa: Bauerova 7, 040 23 Košice
Mobil: 0905 401 720, 0907 219 947
E-mail: sinep@sinep.sk
Web: http://www.sinep.sk/
 

STAFER, s. r. o.

 
Odoberajú papier, sklo, železný šrot, farebné kovy, elektroodpad, akumulátory a olovo, plasty (PE, PP fólie). Adresa. Priemyselná 7, 071 01 Michalovce
Tel./fax: 056 / 643 18 50
Mobil: 0905 753 959 
E-mail: stafer@mail.t-com.sk
 

TAVAL, s. r. o.

 
Odoberajú železné a neželezné kovy, tenkostenný hliník papier, PP, PET, PE. Adresa: Ľubochnianska 2 /A, 080 06 Prešov - Ľubotice
Tel.: 051 / 776 52 03, 051 / 776 56 04, 051 / 776 56 03
Fax: 051 / 776 54 95
E-mail: taval@taval.sk
Web: http://www.taval.sk
 

TSR Slovakia, s. r. o.

 
Management priemyselného odpadu, demolácie, recyklácia autovrakov, likvidácia železničných vozňov. Adresa: Kopčianská 14, 851 02 Bratislava
Tel.: 02 / 638 116 76
Fax: 02 / 638 380 32
E-mail: info@tsr.sk
Web: http://www.tsr.sk
 

TUBE CITY IMS, s. r. o.

 
Odoberajú železný šrot. Adresa: Vstupný areál USS, 044 54 Košice
Tel.: 055 / 673 46 77
Fax: 055 / 673 70 16
E-mail: tubecityims@tubecityims.eu
Web: http://www.tubecityims.eu
 

VEPOS, s. r. o.

 
Kompletné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi, separácia odpadov, zber a likvidácia nebezpečného odpadu, výkup druhotných surovín. Adresa: Rybničná 1, 909 01 Skalica
Tel.: 034 / 664 43 54
Fax: 034 / 664 53 72
E-mail: vepos@vepos.sk
Web: http://www.vepos.sk
 

Zber Surovín - Igor Albert

 
Vykupujú železo, hliník, meď, mosadz, bronz, cín, antikór, olovo, aj ich zliatiny. Tiež sklo, umelú hmotu, textil, papier, akumulátory a elektronický odpad. Adresa: Cintorínska 3646, 979 01 Rimavská Sobota
Tel.: 047 / 563 23 66
Mobil: 0905 502 504, 0907 502 504, 0911 502 504
E-mail: albert@zbersurovin.sk
Web: http://www.zbersurovin.sk
 

Zberko, s. r. o.

 
Výkup kovového odpadu. Adresa: Železiarenská 49, 040 15 Košice-Šaca
Tel.: 055 / 684 11 24
E-mail: zberko@netkosice.sk
Web: http://www.zberko.sk
 

ZBERNÉ SUROVINY, a. s.

 
Odber oceľového a liatinového šrotu (plechy, profily, koľaje, špony atď.), neželezných kovov (hliník, meď, mosadz, olovo atď.), odpadového papiera (noviny, časopisy, lepenky), odpadového skla, plastov (najmä PE fólie, plastového odpadu z výroby) röntgenových filmov, akumulátorov.
 
Adresa: Kragujevská 3, 010 01 Žilina
Tel.: 041 / 564 05 08, 041 / 564 06 37
E-mail: zsza@zsza.sk
Web: http://www.zsza.sk
 

ZEDKO, s. r. o.

 
Výkup a spracovanie odpadu s obsahom drahých kovov, tekuté, prachové, tuhé, povlaky drahých kovov a farebných kovov, elektronicky odpad. Adresa: Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
Tel.: 048 / 416 12 61
Mobil: 0915 539 924, 0905 310 287 
Fax: 048 / 416 12 61
E-mail: zedko@stonline.sk
 

ZSNP RECYKLING, a. s.

 
Odoberajú staré vozidlá, použité náhradné diely a kovy. Adresa: Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
Tel.: 045 / 601 41 00
Mobil: 0905 643 553
E-mail: milan.lauko@recykling.sk
Web: http://www.recykling.sk
 

ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ

 
Odoberajú železný šrot. Adresa: Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová
Tel.: 048 / 645 49 90
Fax: 048 / 645 49 92
E-mail: plsik@zelpo.sk
Web: http://www.zelpo.sk/
 

Zelkov, s. r. o.

 
Odber železného kovu a autovrakov. Adresa: Viničná 17, 940 01 Nové Zámky
Tel./fax: 035 / 642 60 17
Mobil: 0902 944 300, 0917 449 003
E-mail: zelkov@zoznam.sk
 

ŽOS - EKO, s. r. o.

 
Odoberajú železný šrot a farebné kovy (Cu, Al, nerez, mosadz), Ni-Cd batérie. Adresa: Dielenská Kružná 2, 038 61 Vrútky
Tel.: 043 / 420 55 30, 043 / 420 55 31
Fax: 043 / 420 55 32
E-mail: zos-eko@zos-eko.sk
Web: http://www.zos-eko.sk
 

 

Táto podstránka bola vytvorená: 6. March 2011 - 3:03, naposledy bola upravená: 21. June 2011 - 10:51.