Znižovanie vzniku odpadov

Naša spotrebne zameraná spoločnosť vyhadzuje stále viac vecí, ktoré používa stále kratšie. Následkom je neustály rast mnohých druhov odpadov, napríklad komunálnych. Európska komisia priznala, že ak nebudú prijaté opatrenia pre prevenciu – znižovanie vzniku odpadov, bude produkcia odpadov ďalej narastať. OECD odhaduje, že v rokoch 1995 až 2020 stúpne množstvo komunálneho odpadu o 43%, až na 640 kg na osobu ročne. Už v súčasnosti pripadá na 1 občana EÚ 550 kg odpadu na rok.

To spôsobuje „dvojnásobné“ škody: mrhanie obmedzenými prírodnými zdrojmi pre výrobu nových výrobkov a znečisťovanie prostredia odpadmi. Zásoby dnes kľúčovej suroviny ropy (pohonné látky, plasty...) sa odhadujú len na niekoľko desiatok rokov. Plytvaním a zahadzovaním papiera do zmiešaného smetia vyhodíme na Slovensku  cca 3000 ha lesa ročne. Nadmerná ťažba surovín ohrozuje budúce generácie a poškodzuje vzácne ekosystémy.

Za krátko potom produkty vyrobené z prírodných zdrojov vyhadzujeme ako odpad – zväčša stále na skládky, do spaľovní. Z nelegálnych unikajú toxické látky do pôdy, vôd, ovzdušia. Ani riadené skládky a spaľovne nie sú úplne neškodné – stále spôsobujú isté negatíva pre životné prostredie.  
Najlepší odpad je ten, ktorý vôbec nevznikne – nevzniká žiadne znečistenie, nemáme náklady na ďalšie nakladanie s ním.

Preto Priatelia Zeme - SPZ pomáhajú realizovať kroky pre zníženie vzniku odpadov občanom, školám, priemyslu, štátnej správe – vzdelávaním, systémovými legislatívnymi zmenami, presadzovaním ekonomických nástrojov.

* Znižovanie VZNIKU odpadov nezahŕňa recykláciu. Tá recykluje UŹ VZNIKNUTÝ odpad. Znížiť vznik odpadov znamená : predísť vzniku alebo škodlivosti odpadov, alebo obmedziť ich vznik alebo škodlivosť, už pri zdroji.