Fotosúťaž FotoPozitív FotoNegatív: Pravidlá súťaže

1. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto pravidlá stanovujú podmienky a pravidlá fotografickej súťaže FotoPozitív FotoNegatív.
 2. Súťaž je organizovaná organizáciou Priatelia Zeme – SPZ, Alžbetina 53, 040 01 Košice, tel: 055/677 1 677, web: www.priateliazeme.sk/spz (ďalej len "organizátor").
 3. Dátum vyhlásenia súťaže je 1.mája 2010. Uzávierka súťaže je 30. septembra 2010. Výsledky budú zverejnené 15. októbra 2010.

2. Témy súťaže

 1. FotoPozitív – Cieľom je zachytenie témy minimalizácie odpadov, čo znamená predchádzanie vzniku odpadov a obmedzenie ich množstva a škodlivosti. Minimalizácia nie je zmenšenie odpadu. Predísť vzniku odpadov sa môže, ak sa nespotrebuje niečo, čo až v takej miere nie je potrebné napr. jednorázového obalu. Minimalizovať sa môže uprednostňovaním trvácnych, viacnásobne použiteľných výrobkov, bez toxických látok. Mnoho potravín i nápojov je možné distribuovať bez obalov (prenos tovaru vo vlastnej taške, nádobe, čapovanie saponátov, sirupov do vlastnej nádoby, nezabalený chlieb). Nakupovaním miestnych produktov od miestnych ekologických poľnohospodárov a remeselníkov sa šetria obaly aj prírodné zdroje. Namiesto kupovaných umelých hračiek si môžeme spraviť vlastné.
 2. FotoNegatív –  Cieľom je zachytiť maximalizáciu odpadov. S hospodárskym rastom stúpa aj množstvo odpadu, ktoré zaplavuje naše okolie, krajinu a zamoruje naše ovzdušie. Množstvo odpadu sa každoročne zvyšuje. Kde končí tento odpad? Je nutné baliť veci do niekoľkých obalov?

3. Priebeh a účastníci súťaže

 1. Súťaží sa o fotografiu, ktorá bude najlepšie vystihovať jednu z tém súťaže.
 2. Súťažiaci môže poslať jednu alebo viac vlastných fotografií na tému FotoPozitív minimalizácia odpadu alebo FotoNegatív maximalizácia odpadu.
 3. Fotosúťaže sa môžu zúčastniť súťažiaci, ktorí spĺňajú podmienky v týchto pravidlách.
 4. Odoslanie fotografie vyplnením formulára na webstránke fotosúťaže alebo odoslanie fotografie spolu s menom, adresou a telefónom súťažiaceho emailom na fotosutaz@priateliazeme.sk je považované za prihlášku do súťaže.
 5. Odoslané fotografie budú posudzované odbornou porotou, ktorá bude predstavená na webstránke súťaže.
 6. Mená výhercov budú zverejnené na webstránke fotosúťaže. Najlepšie fotografie budú vystavené v samostatnej sekcii webstránky a pre úspešných súťažiacich sú pripravené hodnotné ceny.

4. Fotografie

 1. Do súťaže je možné pridávať iba fotografie vyhovujúce témam súťaže a súťažiaci musí byť ich autorom.
 2. Fotografie musia spĺňať nasledovné technické požiadavky:
  1. veľkosť fotografie max. 10 MB
  2. formát súboru jpg
  3. min. šírka 600px a min. výška 600px
  4. max. šírka 6500px a max. výška 6500px

5. Uplatňovanie nárokov a opatrenia

 1. Organizátori si vyhradzujú právo vyradiť zo súťaže fotografie, ktorých autora sa nedalo identifikovať.
 2. Výhry nie sú vymáhateľné a nevzniká na ne právny nárok.
 3. Súťaž môže byť kedykoľvek bez udania dôvodu skrátená, prerušená alebo odvolaná. Všetky zmeny pravidiel nadobúdajú účinnosť ich zverejnením na webstránke súťaže.
 4. Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť alebo nezverejniť fotografie, ktoré môžu poškodzovať dobré meno, sú neetické alebo porušujú právny predpis.
 5. Každý súťažiaci poskytuje organizátorom vložením svojich fotografií do súťaže súhlas s ich použitím na účely propagácie organizátora, jeho aktivít a tejto fotosúťaže ( zverejnenie fotografií v tlačenej alebo elektronickej podobe bez nároku na honorár). Licencia na použitie fotografií sa poskytuje bez časového a teritoriálneho obmedzenia. Autorské práva zostávajú autorovi fotografie.
 6. Výhercovia budú upovedomení o výsledku hodnotenia elektronickou poštou alebo telefonicky. Výherca sa musí pri prevzatí ceny identifikovať dokladom totožnosti.  Súťažiacemu, ktorý si neprevezme cenu, bude cena odoslaná poštou.

6. Záverečné ustanovenia

 1. Fotosúťaže sa môžu zúčastniť súťažiaci, ktorí spĺňajú podmienky v týchto pravidlách.
 2. Súťažiaci prehlasuje, že je autorom pridaných fotografií, že neporušil práva osôb, ktoré sú na fotografiách zachytené alebo koho osobnostných práv by sa mohli fotografie dotýkať.
 3. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vznikajúce tretím osobám spôsobené porušením týchto pravidiel zo strany účastníkov súťaže (napríklad pridanie fotografie, na ktorú súťažiaci nevlastní autorské práva a pod.).
 4. Zapojením sa do tejto súťaže súťažiaci súhlasí s pravidlami súťaže,
 5. Súťažiaci udeľuje organizátorom súhlas so spracovaním osobných údajov na účely organizovania súťaže vrátane ich zverejnenia pri rešpektovaní zákona o ochrane osobných údajov.