Za nevyžiadanú reklamu pokuta až do 66 300 Eur

Košice, 27.09.2009

Priatelia Zeme – SPZ poukazujú na problematiku nevyžiadanej reklamy prostredníctvom kampane o odpadoch. Problémom sú reklamné letáky, šíriace sa adresne, vhadzované do poštových schránok, ktoré vo väčšine prípadov končia nevyužité v koši. Domácnosti doposiaľ ostávajú aj naďalej neinformované.

Už predošlé výskumy organizácie, uskutočnené na košických sídliskách, preukázali, že domácnosti o tlačené reklamy neprejavujú príliš veľký záujem: ,,Zhruba 50 až 70 % opýtaných vyhadzovalo reklamné materiály ihneď po ich vybratí zo schránok do koša. Cca 20 až 30% opýtaných používalo letáky iba na čistenie zeleniny pri varení a len niečo okolo 10% opýtaných čítalo doručované materiály pravidelne.“, hodnotí situáciu z predošlých rokov Branislav Moňok z Priateľov Zeme - SPZ.

Napriek tomu však musí mnoho obyvateľov miest i obcí čeliť nevyžiadanej pošte dennodenne. Tá pritom v podobe tlačených reklám často tvorí až 9 kg z domáceho odpadu ročne. Majitelia schránok si pritom neuvedomujú, že aj oni môžu pomôcť zlepšeniu životného prostredia jednoduchým spôsobom. Každý adresát má možnosť označiť svoju schránku nálepkou ,,Nevhadzujte reklamy“, ktorá upovedomuje o ich zákaze šírenia vhadzovaním reklamných materiálov. Nezáleží pri tom, či ide o upozornenie vyrobené ,,na kolene“, alebo o nálepku výraznej farby, ktorú si je možné vyžiadať priamo na adrese organizácie. Ak je spôsob označovania schránky pre domácnosť adresáta nevhodný, existuje aj možnosť upovedomiť doručovateľa písomným oznámením. Od chvíle, kedy adresát prejaví i po formálnej stránke nesúhlas s doručovaním reklamných materiálov, vhadzovanie do označenej schránky sa stáva ilegálnou činnosťou.
"Požiadavka adresáta je dlhodobo ošetrená aj zákonom o reklame, podľa ktorého sa reklama nesmie šíriť adresne, ak adresát doručenie reklamy vopred odmieta. ,,Nie je veľa domácností, ktoré o uplatnení tohto nároku vedia. Reklamy tak v ,,lepšom“ prípade končia v odpadkových košoch, nie je však výnimkou nájsť ich pohodené aj na chodníkoch v blízkosti obydlí i na verejných priestranstvách. Sankcia za porušenie tohto zákona sa pritom pohybuje až do výšky 66 300€ (2 000 000 Sk)“, uviedla mediálna koordinátorka Priateľov Zeme – SPZ, Júlia Šimková.

V prípade, že dôjde k porušeniu požiadavky adresáta a reklamné materiály budú aj naďalej doručované do poštovej schránky, ako riešenie sa núkajú viaceré alternatívy.
Prvou je kontaktovanie priameho doručovateľa reklamy, ktorým väčšinou bývajú firmy zamerané na jej distribúciu (študentské servisy a pod.), prípadne samotnej firmy. Možným riešením je však aj podanie podnetu na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá je orgánom dozerajúcim na dodržiavanie zákona o reklame.

Viac informácií

Martin Valentovič, predseda, Priatelia Zeme – SPZ, 0903 279 817 valentovic@priateliazeme.sk
Branislav Moňok, projektový manažér , Priatelia zeme – SPZ, 0904 124 726 monok@priateliazeme.sk

Kľúčové slová: reklama