Projekt zneškodnenia nebezpečných PCB látok je v ohrození!

Košice/Bratislava, 05.05.2008

Greenpeace a Priatelia Zeme upozorňujú, že realizácia projektu zneškodnenia nebezpečných PCB látok ekologickou nespaľovacou technológiou je ohrozená prístupom MŽP SR

Predstavitelia environmentálnych organizácií Greenpeace a Priatelia Zeme boli v týchto dňoch informovaní, že pilotný projekt nespaľovacej technológie PCB látok na Slovensku je zablokovaný. Príprava projektu však už trvá viac ako päť rokov a konkrétne riešenie problému PCB je kvôli administratívnym prieťahom a nedostatku „politickej vôle“ stále v nedohľadne.

„Podľa našich informácií sa momentálne MŽP SR rozhodlo prehodnotiť projekt ako celok. V praxi to znamená, že projekt, na ktorý už v roku 2003 získalo Slovensko 10 miliónov dolárov z Globálneho environmentálneho fondu, a ktorý sa začal realizovať v roku 2006, je znovu ohrozený. Dodávateľ technológie je pritom vybraný a zmluvne dohodnutý už od začiatku tohto roka. Zdá sa, že MŽP SR sa po rokoch sľubov a deklarácií o pripravenosti podieľať sa na realizácii nespaľovacej technológie PCB látok opäť rozhoduje, či vôbec ísť touto cestou. Pre obyvateľov východného Slovenska a pre životné prostredie je to zlá správa. Ak by sa existujúci projekt nepodarilo realizovať, Slovensko nestihne termín likvidácie PCB látok stanovený Štokholmským dohovorom na rok 2010 a šanca likvidácie týchto látok a dekontaminácie územia sa odsunie do nejasnej budúcnosti,“ povedala Mgr. Kateřina Věntusová, koordinátorka toxickej kampane Greenpeace.

Výroba PCB látok sa na území SR realizovala v rokoch 1959 – 1984 v podniku Chemko Strážske. Priemyselná činnosť zanechala po sebe dedičstvo nielen v podobe tisícok ton toxického odpadu v areáli závodu, ale aj rozsiahle zamorenie regiónu nebezpečnými látkami (najmä odpadový kanál Chemka, a vodná nádrž Zemplínska Šírava). Podľa vedeckých meraní patrí región Strážske - Michalovce medzi najviac kontaminované oblasti PCB na celom svete. PCB látky pritom patria do skupiny 12-tich vysoko toxických látok hromadiacich sa v životnom prostredí a organizmoch.

Mgr. Katarína Vrábľová, koordinátorka toxickej kampane Priatelia Zeme, dodala: „Výsledky 10 ročného výskumu ľudí žijúcich v kontaminovanej oblasti sú alarmujúce. U väčšiny vyšetrovaných detí boli zistené poruchy sluchu, poškodenie zubnej skloviny a poruchy správania a sústredenia v spojitosti s vysokými koncentráciami PCB v krvnom sére. U dospelých sa zistilo závažne vyššie riziko poškodenia štítnej žľazy, vzniku diabetu a imunitných porúch. Významný je aj fakt, že PCB boli zistené už v materskom mlieku, čím sa dostávajú do tela novorodencov. Kvôli veľkej schopnosti akumulácie sú PCB prítomné vo všetkých zložkách prostredia a rozkladajú sa veľmi pomaly. Hlavnou cestou vstupu PCB do organizmu sú najmä potraviny s vysokým obsahom tuku (maslo, mlieko, vajíčka, syry, mäso, ryby), ale aj vzduch znečistený emisiami PCB a kontaminovaný materiál po styku s pokožkou. Je nevyhnutné dôkladne odstrániť PCB z prostredia, pretože inak budú negatívne účinky na zdravie ľudí pretrvávať. Aj po jeho odstránení bude trvať minimálne 20 rokov, kým sa PCB z organizmov postihnutých ľudí odbúrajú.“

Problém kontaminácie východného Slovenska nebezpečnými PCB látkami je mimoriadne komplikovaný. Riešenia však podľa environmentalistov existujú. Greenpeace a Priatelia Zeme v tejto súvislosti presadzuje tri konkrétne kroky, ktoré by viedli k zlepšeniu situácie: prijatie zákona o environmentálnych záťažiach, realizáciu projektu nespaľovacej technológie na likvidáciu PCB a pokračovanie monitoringu zdravotného stavu obyvateľstva z pohľadu expozície PCB.

Viac informácií

Mgr.Kateřina Věntusová, koordinátorka toxickej kampane Greenpeace, mobil: 0905 921 918

Mgr.Katarína Vrábľová, koordinátorka, Priatelia Zeme, mobil:0908 656 799,  vrablova@priateliazeme.sk