Priatelia Zeme-CEPA ukončili zber údajov o nakladaní s bioodpadmi

Ponická Huta, 15.04.2010

Priatelia Zeme-CEPA v týchto dňoch ukončili zber údajov o nakladaní s bioodpadmi v domácnostiach, obciach a inštitúciách v štyroch mikroregiónoch okolo Poľany. Výsledky výskumu sa použijú na vypracovanie koncepcií pre efektívne nakladanie s bioodpadmi v regióne Poľana.

Dotazníkový prieskum uskutočnili Priatelia Zeme-CEPA v rámci projektu „Zhodnocovanie biologických komunálnych odpadov na Poľane“. Spolu s aktivistami a dobrovoľníkmi zbierali údaje v 6152 domácnostiach, 40 obciach a v mestách Detva a Hriňová. Okrem domácností sa do prieskumu zapojili aj obecné úrady, poľnohospodárske družstvá, školy a firmy a rôzne inštitúcie, ktoré patria medzi väčších producentov bioodpadov. Zber údajov trval 6 mesiacov, od októbra minulého roka do apríla tohto roku. Priatelia Zeme-CEPA doteraz spracovali získané údaje z domácností a zistili niektoré zaujímavé skutočnosti.

Výskum potvrdil zaužívanú tradíciu pálenia záhradného bioodpadu (lístie, zvyšky po zbere úrody, konáre z orezávok) a veľký výskyt nelegálnych skládok, na ktorých je podiel bioodpadu vyše 50 %. „Ľudia nemajú informácie o správnom kompostovaní bioodpadu. Často hádžu lístie a trávu do jám bez prístupu vzduchu, kde sa kompost nevytvára, ale zvyšky rastlín hnijú a zapáchajú. Väčšinu odpadu zo záhrad však pália a vyhadzujú buď na čierne skládky alebo dokonca do potokov, kde sa im rýchlo stratí z očí,“ hovorí Peter Halaj, terénny pracovník projektu.

Viac ako polovica respondentov uviedla, že bioodpad kompostuje, ale rôzne druhy odpadov v rôznej miere. Konáre kompostuje len 14 % domácností, lebo ich nemajú ako spracovať. Listie zhodnocuje 54 %, trávu 46 % a burinu 59 % respondentov. Kuchynský odpad kompostuje menej než štvrtina domácností. Zvyšok bioodpadu končí v zmiešanom komunálnom odpade alebo slúži na dokrmovanie domácich zvierat.

Priatelia Zeme-CEPA zisťovali aj prekážky, ktoré ľuďom bránia zhodnocovať bioodpad zo záhrad a domácností. „Mnohí považujú kompostovanie za príliš zložité alebo nemajú dostatok informácií o jeho výhodách. Až 18 % respondentov nekompostuje, lebo nemá kompostovisko. V rámci nášho projektu ponúkame vybraným štyridsiatim domácnostiam z regiónu Poľana zdarma jednoduché drevené zásobníky a kompostéry. Ostatným obyvateľom zas ochotne poskytneme informácie o správnom kompostovaní, “ dodáva Peter Halaj.

Získané údaje sú podklad pre prípravu kompostovacích koncepcií pre každý zo štyroch mikroregiónov. Priatelia Zeme-CEPA vyberú 4 obce, v ktorých vybudujú vzorové obecné kompostoviská a 40 domácich kompostovísk.

Viac informácií

Peter Halaj, Ponická Huta 65, 976 33 Poniky, tel.c.: 0904522362; 0917 269711, halaj@priateliazeme.sk