Priatelia Zeme-CEPA pomáhajú zvyšovať energetickú nezávislosť regiónu Poľana

Banská Bystrica, 08.07.2009

Priatelia Zeme-CEPA začali pracovať na projekte „Smerom k udržateľnej energetike regiónu Poľana“. Projekt má vytvoriť podmienky pre lepšie využívanie lokálnych obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a zvýšenie energetických úspor. Tým sa zníži závislosť tohto regiónu na dovoze čoraz drahších fosílnych palív a obmedzí sa znečisťovanie atmosféry skleníkovými plynmi.

Región Poľana je cieľový región Priateľov Zeme-CEPA. Tvoria ho mikroregióny Podpoľanie, Severné Podpoľanie, Rentár a Čierny Hron, ktoré obkolesujú Chránenú krajinnú oblasť Poľana. Ich celková rozloha je 1 132 km2 a združujú spolu 43 obcí a 2 mestá, v ktorých žije spolu vyše 61 tisíc obyvateľov. Napriek výnimočným prírodným a kultúrnam hodnotám a značnému potenciálu OZE patrí tento región k ekonomicky menej výkonným oblastiam Slovenska.

Projekt Priateľov Zeme-CEPA by mal prispieť k tomu, aby región začal svoje prírodné zdroje efektívne využívať. Každý mikroregión vďaka nemu získa vlastnú energetickú koncepciu. Koncepcie načrtnú možnosti zvyšovania energetických úspor a využívania dostupných OZE, stanovia priority rozvoja regionálnej energetiky a navrhnú investičné zámery, ktoré by sa dali realizovať v najbližšom období. Samosprávam sa tak reálne zvýši možnosť využiť európske aj domáce finančné zdroje na podporu úspor a OZE.

Nemenej dôležitou súčasťou projektu je aj široká osveta pre domácnosti a školy v regióne Poľana. „Doterajšie prieskumy Priateľov Zeme-CEPA totiž ukázali obrovské možnosti energetických úspor zatepľovaním rodinných domov postavených do roku 1985. Výrazný potenciál má aj využitie slnečnej energie na ohrev teplej vody v domácnostiach,“ tvrdí koordinátor projektu Stanislav Lacika.

Projekt môže posilniť miestnu ekonomiku, keďže ušetrené peniaze za teplo či elektrinu ostanú v regióne. Zatepľovanie domov vo väčšom rozsahu a využívanie nových technológií zas môže vytvoriť nové pracovné miesta tam, kde je ich nedostatok. Projekt môže slúžiť ako modelový príklad pre iné vidiecke regióny s podobnými podmienkami a potrebami.

Viac informácií

Priatelia Zeme–CEPA, Stanislav Lacika, koordinátor projektu, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica, tel.: 0917 442 456, e-mail: stano@cmilko.sk