Priatelia Zeme-CEPA podporia kompostovanie na Poľane

Ponická Huta, 06.07.2009

Priatelia Zeme-CEPA v týchto dňoch zahajujú projekt „Zhodnocovanie biologických komunálnych odpadov na Poľane“. V rámci neho vypracujú kompostovacie programy pre obce, domácnosti a komunity v štyroch mikroregiónoch na Poľane. V každom mikroregióne vyberú jednu obec, v ktorej vybudujú a vybavia vzorové obecné kompostovisko a vyškolia obslužný personál. V týchto obciach postavia aj 10 domácich kompostovísk, ktoré odovzdajú najaktívnejším majiteľom rodinných domov a záhrad. Okrem toho spropagujú myšlienku hospodárneho nakladania s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi medzi verejnosťou a na školách.

Separovaný zber komunálnych odpadov v regióne Poľana takmer vôbec nezahŕňa organické kompostovateľné odpady. Tento druh odpadov však tvorí až 30-40 % všetkých odpadov domácností a väčšinou končí na oficiálnych a čiernych skládkach alebo sa v rozpore so zákonom spaľuje. Na skládkach sa inak neškodný bioodpad zmiešava s ostatnými druhmi odpadu, čím sa často stáva zdraviu škodlivý a ďalej nepoužiteľný. Správnym kompostovaním sa biologický odpad mení na kvalitný humus, ktorého dostatok predchádza zbytočnému a nákladnému používaniu umelých hnojív a a pestovateľských substrátov. Kompostovanie teda šetrí nielen životné prostredie, ale aj peniaze.

„Obce a mestá v mikroregiónoch Podpoľanie, Severné Podpoľanie, Rentár a Čierny Hron, na ktoré sa projekt Priateľov Zeme-CEPA sústreďuje, nie sú väčšinou koncepčne ani technicky pripravené na kompostovanie. Samosprávam a domácnostiam chýbajú potrebné skúsenosti a informácie. Projekt by mal tento problém riešiť. Plánujeme doň aktívne zapojiť aj obyvateľov regiónu,“ hovorí Peter Coch, ktorý na projekte spolupracuje.

Projekt „Zhodnocovanie biologických komunálnych odpadov na Poľane“ nadväzuje na doterajšie aktivity Priateľov Zeme-CEPA v tomto regióne. Jeho zámerom je podporiť systémový prístup k hospodáreniu s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi, a vytvárať príklady dobrej praxe a inšpirovať tak aj iné vidiecke regióny s podobnými podmienkami, problémami a potrebami.

Viac informácií

Peter Coch, Ponická Huta 65, 976 33 Poniky, 0911 644 899, 048 419 37 18, coch@priateliazeme.sk

Kľúčové slová: Biologický odpad | Kompostovanie