Priatelia Zeme-CEPA oboznamujú deti s rómskou kultúrou

Banská Bystrica, 26.11.2008

Priatelia Zeme-CEPA v spolupráci so Školou u Filipa v Banskej Bystrici oboznamujú školopovinné deti s rómskou kultúrou, remeslami a zvykmi v rámci projektu Iné dni – iní ľudia – iní my. Škola u Filipa je základná škola s inovatívnymi metódami výuky. Kladie si za cieľ prezentovať deťom hodnoty ako láska, úcta, rovnosť, bratstvo, sloboda, rešpekt, dôvera, čestnosť, či vzájomná pomoc. Súčasťou vzdelávania sú preto aktivity pre učenie sa o bariérach. Tie sa pedagógovia snažia aplikovať v rámci projektu Iné dni – iní ľudia – iní my, zameranom na citlivosť voči ľuďom hendikepovaným, iných rás, etník a minorít. Projekt je pripravený pre deti vo veku od osem do jedenásť rokov. Stanislava Miková, manažérka školy, a Miroslava Dubovská, koordinátorka projektu Iné dni – iní ľudia – iní my, hovoria: „Stretnutie s inakosťou môže rozšíriť naše obzory. Aby sa tak mohlo stať, je potrebné získať zručnosti, ktoré pomôžu natrénovať pozitívne vnímanie rôznorodosti. Multikultúrna výchova a výchova k tolerancii pomáha v školskom prostredí vysporiadať sa s touto realitou. Tréning kritického alebo pluralitného myslenia založený na konkrétnom poznaní rôznych kultúr je kľúčovou vecou, ktorá sa dá trénovať pri každej možnej príležitosti.“ Ciele projektu chce Škola u Filipa realizovať pomocou zážitkového vyučovania. Keďže takéto prostredie v škole funguje len čiastočne, budú ho v škole dotvárať pomocou rozhovorov, príbehov a stretnutiami s rôznymi skupinami. Súčasťou projektu je aj deň s rómskou kultúrou. Ten spočíva v zoznámení sa s rómskou históriou, kultúrou a tradičnými rómskymi remeslami (cigánske tkanice, kováčstvo, cirokové metly, či ozembuchy). Tieto aktivity pripravila pani Kossárová z Podpolianskeho osvetového strediska, ktorá s deťmi vyrábala aj darčeky. Rómske deti z osady Lešť pri Ponickej Hute, ktorým sa už niekoľko rokov venujú vo viacerých programoch Priatelia Zeme-CEPA, zas naučili školákov rómskym piesňam a tancom. Darina Diošiová, koordinátorka rómskeho programu Priateľov Zeme-CEPA, hovorí: „ Pre rómske deti, ktorým sa naše združenie venuje, je veľmi dôležité, aby svoju kultúru mohli predstaviť iným deťom. Nielen z hľadiska posilnenia svojej identity, ale zároveň si tým precvičujú mnohé zručnosti, ktoré počas doterajších projektov získali. Najaktívnejšie rómske deti a mládež z osady Lešť začínajú po 4 rokoch tvrdej práce na svojom osobnostnom rozvoji dostávať pozvánky aj do iných rómskych komunít, kde ich žiadajú o radu a prezentáciu cesty svojho rozvoja.„ Viac informácií-pre informácie o Škole u Filipa: Stanislava Miková, Škola u Filipa, mobil: 0905 659 599, e-mail: manazer@skolaufilipa.sk -pre informácie o rómskom programe Priateľov Zeme-CEPA: Darina Diošiová, Priatelia Zeme-CEPA, mobil: 0905 98 00 38, e-mail: darina@changenet.sk
Kľúčové slová: Rómsky program