Poslanci majú šancu zaviesť efektívne protikorupčné opatrenia

Bratislava, 28.10.2008

V rozhodovaní o európskych fondoch chýbajú účinné a vynútiteľné pravidlá, ktoré by zabezpečili transparentnosť rozhodovania a postih v prípade konfliktu záujmov. Túto medzeru môže čiastočne zaplniť návrh zákona o pomoci a podpore z fondov Európskeho spoločenstva, o ktorom budú hlasovať poslanci národnej rady v stredu 29. októbra. Do návrhu zákona, ktorý vypracoval úrad vlády, sa čiastočne premietli niektoré opatrenia proti netransparentnosti, zneužívaniu a konfliktu záujmov, prijaté vládou v roku 2004. Priatelia Zeme-CEPA vypracovali pripomienky k návrhu zákona smerujúce predovšetkým k väčšej transparentnosti rozhodovania a k postihovaniu konfliktu záujmov. Návrhy vychádzajú z prieskumu dodržiavania vládnych opatrení, ktorého výsledky Priatelia Zeme-CEPA zverejnili začiatkom októbra v Správe o dodržiavaní opatrení proti netransparentnosti, zneužívaniu a konfliktu záujmov v programovom období 2007-2013. Pripomienky Priateľov Zeme-CEPA si osvojila poslankyňa NR SR Lucia Žitňanská, ktorá ich ako pozmeňovacie návrhy predložila v ústavnoprávnom výbore. „Zásadnými nedostatkami návrhu zákona sú predovšetkým nedostatočné informovanie o schválených projektoch a nejasné pravidlá pre kontrolu a postihovanie zaujatosti v rozhodovaní o využívaní európskych fondov,“ hovorí Roman Havlíček, koordinátor Priateľov Zeme-CEPA pre fondy EÚ. Okrem toho, že návrh zákona o pomoci a podpore z fondov Európskych spoločenstiev počíta s tým, že sa – tak ako doteraz – má pri schválených projektoch zverejňovať len názov organizácie, názov projektu a pridelená suma financií, sa návrh zákona úplne vyhýba informovaniu o projektoch v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka. „Mali by sa zverejňovať informácie, z ktorých by bolo jasné, na čo má projekt slúžiť, aké sú jeho ciele a merateľné ukazovatele. Rovnako by mali byť zverejnené aj celkové výsledky hodnotenia,“ dodáva Havlíček. Návrh zákona rieši aj zaujatosť pri rozhodovaní, ale navrhovaný spôsob je tiež nedostatočný. „Je absolútne kľúčové, aby zákon zaviedol povinnosť ministerstva rozhodnúť o zaujatosti v istej lehote. Ak úradník neoznámi svoju zaujatosť, a tá sa v konaní preukáže, malo by to byť posudzované ako porušenie služobnej disciplíny podľa zákona o štátnej službe. Dôsledkom dodatočného zistenia zaujatosti by malo byť aj zrušenie rozhodnutia o schválení projektu a jeho nové posúdenie,“ zdôrazňuje Havlíček. „Okrem samotného návrhu zákona je dôležitá aj kontrola dodržiavania pravidiel proti netransparetnosti, ktorú by mal mať v kompetencii Úrad vlády SR, tak ako tomu bolo v rokoch 2004-2006“ uzatvára Roman Havlíček. Viac informáciíRoman Havlíček, koordinátor projektu Fondy EÚ, Priatelia Zeme-CEPA, Tel.: 048 419 3718, 0908 967633, havlicek@changenet.sk (k dispozícii od štvrtka 30.10.2008) Barbora Černušáková, výkonná riaditeľka, Priatelia Zeme-CEPA, Tel.: 0907 787 779, cernusakova@changenet.sk Správa o dodržiavaní opatrení proti netransparentnosti, zneužívaniu a konfliktu záujmov v programovom období 2007-2013: http://www.priateliazeme.sk/cepa/pdf/sprava_2008.pdf
Kľúčové slová: eurofondy