Ministerstvo navrhuje oslabiť triedený zber a neriešiť znečistenie nezákonne pohodenými odpadmi

Košice, 07.05.2008

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) navrhuje oslabiť triedený zber, neriešiť znečistenie životného prostredia nezákonne pohodenými odpadmi z obalov a obmedziť práva spotrebiteľov na výber. To všetko v návrhu nového zákona o obaloch, ktorý predložilo 14. apríla – 5. mája na verejné pripomienkovanie. Priatelia Zeme za pomoci ďalších mimovládnych organizácií na ochranu životného prostredia získali v termíne takmer 700 podpisov pod tzv. „hromadnú pripomienku“ so zásadným rozporom negatívnych ustanovení návrhu. Vďaka vyzbieraniu viac než 500 podpisov sa posilnilo ich postavenie ako účastníka konania. Priatelia Zeme zároveň začínajú kampaň s cieľom stiahnuť a zásadne prepracovať tento zlý návrh. Žiadajú návrh zákona o obaloch zásadne prepracovať na základe nezávislých analýz, identifikujúcich hlavné problémy a najúspešnejšie riešenia v zahraničí. Upozorňujú, že ak bude návrh schválený v predloženej podobe, bude jedným z najhorších, ak nie najhorším v EÚ.

Slovensko má už dnes vážne problémy. Podiel obalov na znečisťovaní životného prostredia nezákonne pohodenými odpadmi je vysoký, narastá celkové množstvo odpadov z obalov. V roku 2005 Slovensko nesplnilo ciele recyklácie stanovené vlastným Nariadením Vlády 220 / 2005, ktorým implementuje Smernicu EÚ o obaloch, u dvoch z 5 komodít (plasty, papier). V roku 2004 bolo Slovensko 6 - 7 najhoršie v recyklácii odpadov z obalov v EÚ.

Príčiny nízkej miery triedenia a recyklácie spočívajú hlavne v nedostatku prostriedkov poskytovaných priemyslom pre triedený zber v obciach. Tieto príspevky, ktoré majú za úlohu podporiť rozvoj triedenia (čo je nepriamo vynútené v EÚ skrz jeho zodpovednosť za plnenie cieľov recyklácie), sú rádovo menšie než je štandardom v EÚ i ČR. Výška príspevku priemyslu obciam v SR za tonu vytriedeného odpadu je napríklad pre plasty v RecFonde približne 1300 – 1800 Sk. V Českej republike priemysel prispieva obciam za tonu vytriedených odpadov z obalov v prepočte 4700 – 6400 Sk + bonusy za kvalitu 19% - 38% zo základu.

Dôvody nízkych príspevkov priemyslu obciam na triedený zber sú 2 - väčšina výrobcov a dovozcov v SR sú neplatiči a chýba autorizácia tzv. oprávnených organizácií, skrz ktoré si priemysel túto povinnosť zabezpečuje. Pre porovnanie – v Českej republike je registrovaných 20.946 podnikateľských subjektov, ktoré finančne prispievajú obciam pre triedenie a recykláciu odpadov z obalov, kým na Slovensku ich je 1600. Avšak v ČR a na Slovensku pôsobia v zásade takmer rovnaké podnikateľské subjekty, rozdiel medzi skutočným počtom povinných osôb, na ktoré sa vzťahuje predmetná povinnosť, nie je veľký.

Ministerstvo však v návrhu nového zákona o obaloch navrhuje úplne odobrať finančné prostriedky triedenému zberu v obciach tým, že právo poskytovať potvrdenia o recyklácii odpadov z obalov presúva iba na firmy zhodnocujúce odpady. Namiesto tých, ktoré zabezpečujú triedený zber. Hrozí, že priemysel v snahe získať potvrdenia o zabezpečení zákonnej povinnosti recyklovať stanovené množstvo odpadov z obalov bude platiť súkromným recyklačným firmám, namiesto podpory triedeného zberu odpadov z obalov v obciach. Súčasná nízka miera triedeného zberu tak môže začať dokonca ešte viac klesať. Hrozba nesplnenia minimálnych limitov recyklácie stanovených Smernicou EÚ o obaloch a následných sankcií sa stane reálnou.

Ministerstvo zároveň navrhuje vyškrtnúť právomoc zaviesť zálohovanie obalov, ktoré nadmerne zaťažujú životné prostredie (myslená na nápojové obaly na jedno použitie). Návrh MŽP znemožniť zálohovanie týchto obalov spôsobí, že znečistenie životného prostredia odpadmi z nápojových obalov v prírode, parkoch a uliciach stúpne ešte viac. Práve nápojové obaly, takmer výlučne jednorazové, tvoria najväčší, až 38 percentný objem nezákonne pohodených odpadov v prostredí. Jedine zálohovanie nápojových obalov sa vo svete osvedčilo ako účinný nástroj v znižovaní tohoto druhu znečisťovania prostredia. V Spojených štátoch amerických, ktoré zaviedli zálohovanie, zaznamenali 20 až 60 percentný pokles znečisťovania prostredia pohodenými odpadmi. Ani triedený zber, ani osveta neboli v tomto smere úspešné. Okrem toho zálohovanie dosahuje najvyššiu mieru zberu a recyklácie – 80-95% (triedený zber len 20 – 60%). Súčasnú reálnu mieru triedenia a recyklácie odpadov z nápojových PET obalov v SR odborníci odhadujú iba na 25-30%. Zvyšok končí ako odpad v prírode, na skládkach a v spaľovniach.

Ďalšími negatívom je obmedzenie práva spotrebiteľov na výber - nápojov v ekologickejších vratných, opakovane používaných obaloch. Návrh výrazne znižuje počet obchodov, ktorých sa bude týkať povinnosť ponúkať spotrebiteľom nápoje aj vo vratných obaloch (ak ich predávajú v jednorazových) a to zvýšením ich predajnej plochy z dnešných 100 m2 na 200 m2. Ak si uvedomíme, že tak veľké predajne nemá takmer 2.500 z 2.800 obcí v SR, zistíme, že na väčšine územia štát a skladová politika obchodných reťazcov obmedzí dostupnosť ekologickejších obalov. Viac informácií

Ladislav Hegyi, predseda Priateľov Zeme-SPZ, Tel.: 0903 628 503, hegyi@priateliazeme.sk


Príloha:
 
 

Porovnanie skutočnej miery recyklácie odpadov z obalov s Nariadením vlády SR

 

Nariadenie Vlády SR: Záväzné limity pre rozsah recyklácie odpadov
z obalov vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov

Roky
2005
2007
2009
2011
2012
Obalový materiál
%
%
%
%
%
  Papier
30
40
56
58
60
  Sklo
40
43
46
50
60
  Plasty
20
30
35
40
45
  Kovy
20
25
35
50
55
  Drevo
0
0
0
15
25

  Spolu

28
35, 6
46
50
55
 
 
Miera recyklácie vykazovaná SR
Roky
2004
2005
Obalový materiál
%
%
  Papier
50
20,1
  Sklo
26,5
50,1
  Plasty
16
18,07
  Kovy
16
40,05

  Drevo

 
 

  Spolu

36,5
29,8

Údaje za rok 2004 – zdroj, MŽP - zaslané Európskej komisii. Údaje za rok 2005 – SAŽP – Správa o stave životného prostredia.

Kľúčové slová: legislatíva | obaly