Európske korporácie pred občianskym súdom. Verdikt: VINNÉ!

Lima/Brusel, 23.05.2008

24 európskych korporácií bolo súdených symbolickým občianskym tribunálom v Lime pre porušovanie ľudských práv v Latinskej Amerike. V polovici mája 2008, ako súčasť summitu “Enlazando Alternativas' peoples”, uskutočnilo sa v Lime zasadnutie Stáleho ľudového tribunálu (Permanent Peoples’ Tribunal – PPT), na ktorom sa prejednávalo systematické porušovanie ľudských práv zo strany európskych nadnárodných firiem v Latinskej Amerike. Občiansky tribunál PPT vznikol v roku 1979. Je to symbolický súd, ktorý skúma a hodnotí sťažnosti na porušenie ľudských a občianskych práv. Sťažovateľmi môžu byť priamo obete alebo organizácie, ktoré ich zastupujú. Zasadnutie v Lime sa zameralo po druhýkrát na európske nadnárodné korporácie pôsobiacie v Latinskej Amerike. Jeho predsedom bol belgický katolícky kňaz a sociológ François Houtart, generálnym sekretárom taliansky lekár a doktor filozofie Gianni Tognoni, členmi napríklad bývalý taliansky senátor Francesco Martone, doktor ekonómie z London School of Economics Miren Etxezarreta, právnička a obhajkyňa ľudských práv Giulia Tamayo z Peru či doktor práv Patricio Pazmiño z Ekvádoru. Počas konania PPT podali sociálne organizácie, obchodné zväzy, poľnohospodárske komunity a pôvodní obyvatelia z Latinskej Ameriky a Karibiku obvinenia voči 24 európskym nadnárodným korporáciám. Priatelia Zeme predostreli PPT výhrady proti štyrom európskym spoločnostiam. Upozorňovali hlavne na katastrofálne dopady konania politických a nadnárodných spoločností na obyvateľov a životné prostredie Latinskej Ameriky. Jednou zo žalovaných korporácií bola španielska energetická spoločnosť Unión Fenosa, obvinená z vážneho porušovania ľudských práv kvôli nesplneniu svojich zmluvných záväzkov zlepšiť a rozšíriť elektrickú sieť. To spôsobilo prerušenie dodávky elektriny, ktoré viedlo k stratám na životoch. Spoločnosť je zodpovedná aj za neopodstatnený rast ceny elektriny, ktorá vyradila okrajové skupiny obyvateľstva od prístupu k základným elektrickým službám. Unión Fenosa je obvinená tiež z porušovanie pracovných a odborových práv v Kolumbii, Guatemale, Mexiku a Nikarague. Christine Pohl z Priateľov Zeme Európa hovorí: “Európska Únia, pod tlakom nadnárodných spoločností, presadzuje politiku, ktorá má ničivé dopady na ľudí a na životné prostredie. V Latinskej Amerike európsky dopyt po biopalivách spôsobuje skazu krajinám, kde sa pestujú technické plodiny na veľkoplošných plantážach. Tieto plantáže prinášajú enormné sociálne a environmentálne problémy a vážne ohrozujú potravinovú bezpečnosť.” Tribunál morálne a eticky odsúdil tieto firmy spolu s “politickými, ekonomickými, finančnými, výrobnými a súdnymi aktivitami a praktikami, ktoré sú súčasťou neoliberálneho modelu, implementovaného a odsúhlaseného štátmi a inštitúciami Európskej Únie”. Súčasťou uznesenia PPT je aj rozhodnutie požiadať Výbor pre ľudské práva Organizácie Spojených národov o menovanie osobitného spravodajcu, ktorý by prezentoval závery vyšetrovania na Valnom zhromaždení OSN. Jeho súčasťou je aj návrh na formuláciu konceptu nelegitímneho ekologického a historického dlhu spolu s priznaním a odsúdením porušovania ekonomických, sociálnych a kultúrnych práv jednotlivcov a národov, spáchaných vládami, fiančnými inštitúciami a nadnárodnými korporáciami. Od štátov a vlád Latinskej Ameriky a Karibiku PPT žiada, aby “zaručili nadradenosť zvrchovanosti ľudí a ich dôstojnosti nad súkromnými ekonomickými záujmami, aby zabránili privatizácii základných zdrojov ako sú voda, vzduch, pôda, semená rastlín a genetické dedičstvo, ako aj všeobecný prístup k verejným službám”. Viac informácií: Informácie o PPT, detailoch obvinení a členoch poroty: http://www.foeeurope.org/corporates/Lima/EAdossier_EN_May08.pdf Ďalšie spoločnosti, voči ktorým vzniesli námietky skupiny Priateľov Zeme z Latinskej Ameriky: -fínska drevárska a lesnícka spoločnosť na spracovanie celulózy Botnia bola obžalovaná z ohrozenia potravinovej nezávislosti a z negatívnych ekonomických, sociálnych a environmentálnych dopadov, ktoré spôsobila vytvorením rozľahlých lesných monokultúr na produkciu celulózy. Dopad týchto plantáží na zásoby vody pre drobných poľnohospodárov a prírodné ekosystémy bol katastrofálny, navyše spôsobila masívnu pôdnu eróziu. Botnia je obvinená aj zo zhoršenia zdravotného stavu robotníkov vďaka intenzívnemu používaniu toxických hnojív. (Prípad vzniesol REDES – Priatelia Zeme Uruguaj) -francúzska spoločnosť Veolia Environmental a španielska spoločnosť Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) – ako joint venture PROACTIVA – sú obžalované z úplného obmedzenia prístupu k základným potrebám, ako voda, hygiena a odpadové hospodárstvo pre veľkú časť miestnej populácie v kolumbijskom Karibiku. Spoločnosť naviac zvýšila tarify bez opodstatnenia a dokonca účtovala poplatky za vodu a kanalizačné služby aj v lokalitách, kde neboli vôbec poskytované. Je obvinená aj z nesplnenie zmluvných záväzkov obnoviť a rozšíriť túto sieť. (Prípad vzniesol Censat Agua Viva – FoE Colombia) Viac informáciíRoman Havlíček, programový koordinátor, Priatelia Zeme – CEPA, Tel.: 0908 967 633, havlicek@changenet.sk