Európska investičná banka už nebude môcť investovať v krajinách globálneho Juhu tak, ako sa jej zachce

Bratislava, 09.12.2008

Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch vítajú rozhodnutie Európskeho súdneho dvora, ktoré anulovalo doterajší mandát Európskej investičnej banky (EIB) na investovanie mimo EÚ. Mandát EIB investovať mimo EÚ (tzv. external lending mandate) doteraz schvaľovala Európska rada (ER). Aktuálny mandát, schválený na roky 2007 – 2013, však v novembri zrušil Európsky súdny dvora na podnet Európskeho parlamentu (EP). „V Európskom parlamente pôsobia ľudia, ktorým záleží na dôsledkoch činnosti EIB v krajinách globálneho Juhu. Obrátili sa preto na Európsky súdny dvor so sťažnosťou, že o rozvojovom mandáte rozhoduje iba Európska rada, ktorá sa environmentálnymi a sociálnymi dopadmi činnosti EIB podrobne nezaoberá. To rozhodne nestačí, treba, aby spolurozhodoval aj Parlament,“ vysvetľuje Ivan Lesay, národný koordinátor CEE Bankwatch na Slovensku. Európsky súdny dvor sťažnosti vyhovel, čím zrušil rozhodnutie Rady o udelení externého mandátu EIB. Zároveň vydal nariadenie, aby Rada a Parlament o novom mandáte EIB rozhodli – tentokrát už spoločne - v lehote jedného roka. Kľúčové inštitúcie EÚ tak dali za pravdu CEE Bankwatch, organizácií, ktorá dlhodobo poukazuje na problematický mandát EIB a usiluje sa podmieniť pôsobenie EIB mimo EÚ sociálnymi a environmentálnymi štandardami. Priatelia Zeme-CEPA, ktorí sú slovenským členom Bankwatchu, preto považujú postoj najdôležitejších inštitúcií EÚ za historicky dôležitý. EIB je v celkovom objeme ročných investícií najväčšou verejnou finančnou inštitúciou na svete. Doposiaľ však neprijala záväzné environmentálne a sociálne štandardy, ktoré by regulovali jej investičnú činnosť. Dôsledkom toho je, že financuje aj projekty, ktoré iné banky odmietli pre ich rizikovosť a potenciálnu škodlivosť. Priatelia Zeme-CEPA k problematike investícií EIB už dlhodobo zaujímajú jasné stanovisko, s ktorým sa teraz obracajú na Európsky Parlament. Upozorňujú na nutnosť stanoviť jasné podmienky pre schvaľovanie mandátu EIB na investovanie mimo EÚ tak, aby pôžičky na projekty v tzv. rozvojových krajinách efektívne a preukázateľne viedli k znižovaniu ich chudoby a k trvalo udržateľnému rozvoju. Požadujú, aby externý mandát EIB nebol vydaný dovtedy, pokiaľ Banka nebude schopná naplniť požiadavky verejného záujmu. Viac informáciíIvan Lesay, národný koordinátor siete CEE Bankwatch, Tel.: 0918 628 575, lesay@priateliazeme.sk
Kľúčové slová: EIB