odpady

Nevyhadzujme suroviny a peniaze na skládky a do spaľovní - separujme ich.

Ročne na Slovensku vznikne okolo 1,5 milióna ton komunálneho odpadu. Z toho je až 74% tzv. zmesový komunálny odpad, teda odpad, ktorý sa neseparuje, ale skládkuje (86%) a spaľuje v spaľovniach (14%). Len necelých 7% z celkového množstva komunálnych odpadov sa zhodnocuje – recykluje, kompostuje, opätovne sa používa, získava sa z neho energia ...

KOMPOSTOVANIE V EÚ I. - FIRMA SEIRINGER, Rakúsko

02.11.2006

V rámci medzinárodnej konferencie BIOODPAD – KOMPOST - PÔDA organizovanej European Compost Network (ECN) v dňoch od 24.10. do 26.10.2006 v St. Pöltene v Dolnom Rakúsku som mal možnosť zúčastniť sa exkurzie aj na jednej z kompostární firmy SEIRINGER.

KOMPOSTOVANIE V EÚ II. - FARMOVÁ KOMPOSTÁREŇ V PREGARTENE, Rakúsko

02.12.2006

Jednou z kompostární, ktorú sme navštívili v rámci medzinárodnej konferencie BIOODPAD – KOMPOST - PÔDA organizovanej European Compost Network (ECN) v dňoch od 24.10. do 26.10.2006 v St. Pöltene v Dolnom Rakúsku, bola aj farmová kompostáreň pána Bodingbauera z Pregartenu.

Obec Palárikovo úspešne smeruje k nulovému odpadu.

Stále viac vo svete narastá záujem o koncepciu postupného znižovania množstva odpadu, ktorej cieľom je zníženie množstva odpadu zneškodňovaného na skládkach odpadov a v spaľovniach odpadov na nulu - tzv. Koncepciu smerovania k nulovému odpadu.

Každý z nás môže znižovať množstvo a škodlivosť odpadov

Odpadom nazývame niečo, čo sa nám zdá nepotrebné, nechcené, čoho sa chceme zbaviť - vyhodiť... Každý obyvateľ SR vyprodukuje ročne priemerne 294kg komunálneho odpadu. Z tohto množstva ročne vyseparujeme iba 9,5kg surovín. Zvyšných 284,5kg sa zneškodňuje skládkovaním alebo spaľovaním.

Kompostovanie v EÚ III. - Kompostáreň FAIRFIELD

05.01.2007

Exkurzia na kompostárni Fairfield sa uskutočnila 7. 6. 2006 ako sprievodný program 2. pracovného stretnutia partnerských organizácií v rámci medzinárodného projektu Growing with Compost.