Sklo (zoznam odberateľov a spracovateľov druhotných surovín)

Papier / Kovy / Plasty / Sklo / Stavebný odpad / Nebezpečný odpad / Elektroodpad / Autovraky / Ostatné komodity

 

AGRO EKO

 
Odoberajú všetky druhotné suroviny, zneškodňujú všetky nebezpečné odpady. Adresa: Nábrežná 45, 940 02 Nové Zámky
Tel.: 035 / 640 82 95
Mobil: 0905 502 688
E-mail: agroeko@stonline.sk
 

ASA SLOVENSKO, s. r. o.

 
Zabezpečujú odber a spracovanie všetkých druhov odpadov. Adresa: P. O. Box 8, 820 04 Bratislava 24
Tel.: 02 / 502 068 11
Fax: 02 / 502 068 13
E-mail: sekretariat@asa.sk
Web: http://www.asa.sk
 

Aurex, s. r. o.

 
Predmetom činnosti spoločnosti je výkup, zber, triedenie, spracovanie a predaj rôznych odpadov, železného šrotu, farebných kovov, skla, papiera, PET fliaš, PE fólie, drahých kovov, elektronický a elektrický odpad. Adresa: Radlinského 1, 080 01 Prešov
Fax: 051 / 772 27 04
Mobil: 0903 633 117
E-mail: aurexpresov@aurex-po.sk
Web: http://www.aurex-po.sk
 

Auto Glass Recycling, s. r. o.

 
Spracovávajú odpadové sklo - autosklo, elektrosklo a jeho ekologická výroba - prídavným materiálom je prírodný vápenec, neznečisťuje podzemné vody, nezaťažuje pôdu. Adresa: Námestie baníkov 5, 972 51 Handlová
Tel.: 046 / 519 25 45
Mobil: 0905 669 320
E-mail: dano@karpatytrade.sk
 

CENTRA, s. r. o.

 
Odoberajú železný šrot, farebné kovy, biele sklo, papierový kartón, noviny. Adresa: Šoltésova 22, 920 01 Hlohovec
Fax: 033 / 742 57 66
Mobil: 0905 600 735
 

ČAĎU recycling , s. r. o.

 
Výkup, predaj a likvidácia železného odpadu farebných, kovov, skla, papiera. Adresa: Svinná 43, 913 24 Svinná
Tel.: 032 / 648 78 10
Fax: 032 / 648 78 11
Mobil: 0901 788 888, 0908 510 703, 0905 670 933
E-mail: info@cadurecycling.sk
Web: http://www.cadurecycling.sk
 

ENVI-GEOS Nitra, s. r. o.

 

Zabezpečuje komplexný systém nakladania s odpadmi na obciach nitrianskeho regiónu. Robí zber a odvoz komunálneho odpadu, veľkoobjemového odpadu, drobného stavebného odpadu a vyseparovaných zložiek ako PET, sklo a papier. Taktiež na obciach zabezpečujú vývoz nebezpečného odpadu a vývoz elektroodpadu.

 

Adresa: Korytovská 20, 951 41 Lužianky
Tel.: 037 / 772 30 50, 037 / 658 65 51
Fax: 037 / 772 30 50
E-mail: envigeos@envigeos.sk
Web: http://www.envigeos.sk
 

Enviwork, s. r. o.

 
Zber, triedenie a spracovanie odpadov z elektrických a elektronických zariadení, zber druhotných surovín, opravy elektrospotrebičov. Adresa: Mlynské nivy 56, 821 05 Bratislava
Mobil: 0918 632 027
E-mail: repanet@repanet.sk
Web: http://www.repanet.sk
 

KOLMAN, s. r. o.

 
Zber starých vozidiel, výkup kovového odpadu, sklo, papier. Adresa: Murgašova 1759 / 54, 018 41 Dubnica nad Váhom
Tel.: 042 / 442 74 91, 042 / 444 14 37
Fax: 042 / 444 14 38
E-mail: kolman@kolman.sk
Web: http://www.kolman.sk
 

Marius Pedersen, a. s.

 
Zber, triedenie, lisovanie, zhodnocovanie a recyklácia druhotných surovín pre priemyselných i komunálnych zákazníkov. Adresa: Súvoz 1, P.O.Box 33, 912 50 Trenčín
Tel.: 032 / 743 75 43
Fax: 032 / 743 75 42
E-mail: trencin@mariuspedersen.sk
Web: http://www.mariuspedersen.sk
 

Miraba, s. r. o.

 
Výkup druhotných surovín. Adresa: Bratislavská cesta Galanta (areál Gumožiny)
Tel.: 031 / 780 16 71
Web: http://www.miraba.sk
 

Plastic People, s. r. o.

 
Výkup druhotných surovín, likvidácia azbestu a nebezpečného odpadu. Adresa: J.Bottu 2, 917 01 Trnava
Tel.: 033 / 557 10 68
E-mail: office@p-p.sk
Web: http://www.p-p.sk
 

Romag Recycling, s. r. o.

 

Odoberajú všetky druhy papiera, plasty (PET-fľaše, číre, modré, zelené a mix, fólie aj strečové, PVC a pod. ), sklo (biele a farebné obalové, tabuľové a iné ), kovový šrot a farebné kovy (železo, liatina, plech, meď, mosadz, hliník a pod.), elektroodpad (elektrospotrebiče z domácnosti).

 

Adresa: Gogoľova 18, 851 01 Bratislava
Tel./fax: 02 / 635 320 77
Mobil: 0903 630 656
Web: http://www.romagrec.sk
 

SINEP, s. r. o.

 
Likvidácia všetkých odpadov, okrem nebezpečných (stavebná suť, sklo, drevo, plasty) a výkup druhotných surovín. (železo, hliník, meď, plech, mosadz, papier). Adresa: Bauerova 7, 040 23 Košice
Mobil: 0905 401 720, 0907 219 947
E-mail: sinep@sinep.sk
Web: http://www.sinep.sk/
 

STAFER, s. r. o.

 
Odoberajú papier, sklo, železný šrot, farebné kovy, elektroodpad, akumulátory a olovo, plasty (PE, PP fólie). Adresa. Priemyselná 7, 071 01 Michalovce
Tel.: 056 / 643 18 50
Mobil: 0905 753 959 
Fax: 056 / 643 18 50
E-mail: stafer@mail.t-com.sk
 

VEPOS, s. r. o.

 
Kompletné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi, separácia odpadov, zber a likvidácia nebezpečného odpadu, výkup druhotných surovín.

 

Adresa: Rybničná 1, 909 01 Skalica
Tel.: 034 / 664 43 54
Fax: 034 / 664 53 72
E-mail: vepos@vepos.sk
Web: http://www.vepos.sk
 

Zber Surovín - Igor Albert

 
Vykupujú železo, hliník, meď, mosadz, bronz, cín, antikór, olovo, aj ich zliatiny. Tiež sklo, umelú hmotu, textil, papier, akumulátory a elektronický odpad. Adresa: Cintorínska 3646, 979 01 Rimavská Sobota
Tel.: 047 / 563 23 66
Mobil: 0905 502 504, 0907 502 504, 0911 502 504
E-mail: albert@zbersurovin.sk
Web: http://www.zbersurovin.sk
 

ZBERNÉ SUROVINY, a. s.

 
Odber oceľového a liatinového šrotu (plechy, profily, koľaje, špony atď.), neželezných kovov (hliník, meď, mosadz, olovo atď.), odpadového papiera (noviny, časopisy, lepenky), odpadového skla, plastov (najmä PE fólie, plastového odpadu z výroby) röntgenových filmov, akumulátorov. Adresa: Kragujevská 3, 010 01 Žilina
Tel.: 041 / 564 05 08, 041 / 564 06 37
E-mail: zsza@zsza.sk
Web: http://www.zsza.sk
 

 

Cieľová skupina: obce / firmy
Témy: odpady
Kľúčové slová: recyklácia | triedený zber
Táto podstránka bola vytvorená: 6. marec 2011 - 3:05, naposledy bola upravená: 21. jún 2011 - 10:49.