Priatelia Zeme Slovensko

15.04.2010
Priatelia Zeme-CEPA v týchto dňoch ukončili zber údajov o nakladaní s bioodpadmi v domácnostiach, obciach a inštitúciách v štyroch mikroregiónoch okolo Poľany. Výsledky výskumu sa použijú na vypracovanie koncepcií pre efektívne nakladanie s bioodpadmi v regióne Poľana.
31.03.2010
Posledným marcovým dňom končí trojročný medzinárodný projekt Dajme šancu Slnku, ktorý realizovali Priatelia Zeme-CEPA v spolupráci s rakúskou organizáciou Klimabündnis Ősterreich a českým združením Todero. Na tento projekt od apríla nadväzuje nová iniciatíva Konajme! Mládež za klimatickú spravodlivosť. Priatelia Zeme-CEPA ňou ďalej rozvinú spoluprácu so samosprávami a školami združenými v Klimatickej Aliancii.
01.03.2010
Priatelia Zeme-CEPA minulý týždeň odovzdali obci Očová štúdiu uskutočniteľnosti, v ktorej posúdili technickú realizovateľnosť a ekonomickú rentabilitu plánovanej výstavby bioplynovej stanice. Štúdia je jednou z povinných príloh k žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Životné prostredie.
19.02.2010
Priatelia Zeme-CEPA včera zorganizovali dve školenia pre pedagógov, personál škôl a širokú verejnosť o kompostovaní a separácii odpadov v školských zariadeniach. Chcú ich inšpirovať k rozumnému nakladaniu s kompostovateľnými odpadmi v školách i v domácnostiach.
04.02.2010
Priatelia Zeme-CEPA začnú v týchto dňoch distribuovať informačné balíčky o možnostiach a výhodách domáceho kompostovania do 20 tisíc domácností, škôl, obchodov a obecných úradov v štyroch mikroregiónoch pod Poľanou.
25.01.2010
Priatelia Zeme-CEPA prinášajú od 25. januára slovenským školám úspešný britský dokumentárny film o klimatických zmenách - Vek hlupákov.
11.12.2009
Zelené míle zozbierané deťmi v celej Európe odovzdá Klimatická Aliancia v nasledujúcich dňoch účastníkom klimatickej konferencie OSN v Kodani. Deti tak chcú upozorniť predstaviteľov štátov sveta, že v Kodani rozhodujú o budúcom živote generácií.
07.11.2009
Priatelia Zeme-CEPA začnú v nasledujúcich dňoch distribuovať do takmer 15 tisíc domácností v regióne okolo Poľany informačné materiály, v ktorých vysvetľujú výhody využívania slnečnej energie na vykurovanie a ohrev teplej vody.
04.11.2009
Priatelia Zeme-CEPA organizujú v štyroch mikroregiónoch okolo Poľany výskum zameraný na získanie údajov o nakladaní s bioodpadmi v domácnostiach.
21.10.2009
Priatelia Zeme-CEPA zorganizovali v utorok 20. 10 2009 exkurziu pre zástupcov obcí štyroch mikroregiónov Rentár, Severné Podpoľanie, Podpoľanie a Čiernohronský mikroregión do energeticky sebestačného mesta Güssing v Rakúsku.
02.10.2009
Priatelia Zeme-CEPA v týchto dňoch privítajú zástupcov Federácie domorodých organizácií Rio Negro z Brazílie. Pri tejto príležitosti organizujú panelovú diskusiu, exkurziu v Hrušove a výročné stretnutie Klimatickej Aliancie na Slovensku.
18.09.2009
Včera sa uskutočnil posledný z úvodných seminárov o kompostovaní určených samosprávam štyroch mikroregiónov v okolí Poľany. Semináre organizovali Priatelia Zeme-CEPA.
17.08.2009
Priatelia Zeme-CEPA začiatkom leta zahájili projekt „Zhodnocovanie biologických komunálnych odpadov na Poľane“. Podporia ním nielen systémový prístup k hospodáreniu s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi v obciach a domácnostiach, ale zároveň povzbudia občianske iniciatívy v regióne. Do projektu chcú v 4 mikroregiónoch okolo Poľany zapojiť aktívnych mladých ľudí, ktorým nie je ľahostajné v akom prostredí žijú.
15.08.2009
Školy na Slovensku, združené v medzinárodnom partnerstve na ochranu svetovej klímy Klimatická Aliancia, sa presvedčili o výhodách svojho členstva v KA. V roku 2009 sa s úspechom zapojili do dvoch medzinárodných projektov – „Children of the world“ (Deti sveta) a Solarcamp.
29.07.2009
Priatelia Zeme-CEPA s radosťou oznamujú, že Čierny Balog sa v týchto dňoch prihlásil k partnerstvu Klimatická Aliancia, ktorá spája 1400 miest a obcí v 17 európskych štátoch.
08.07.2009
Priatelia Zeme-CEPA začali pracovať na projekte „Smerom k udržateľnej energetike regiónu Poľana“. Projekt má vytvoriť podmienky pre lepšie využívanie lokálnych obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a zvýšenie energetických úspor. Tým sa zníži závislosť tohto regiónu na dovoze čoraz drahších fosílnych palív a obmedzí sa znečisťovanie atmosféry skleníkovými plynmi.
06.07.2009
Priatelia Zeme-CEPA v týchto dňoch zahajujú projekt „Zhodnocovanie biologických komunálnych odpadov na Poľane“. V rámci neho vypracujú kompostovacie programy pre obce, domácnosti a komunity v štyroch mikroregiónoch na Poľane. V každom mikroregióne vyberú jednu obec, v ktorej vybudujú a vybavia vzorové obecné kompostovisko a vyškolia obslužný personál. V týchto obciach postavia aj 10 domácich kompostovísk, ktoré odovzdajú najaktívnejším majiteľom rodinných domov a záhrad. Okrem toho spropagujú myšlienku hospodárneho nakladania s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi medzi verejnosťou a na školách.
23.06.2009
Medzinárodné partnerstvo na ochranu svetovej klímy Klimatická Aliancia, ktoré na Slovensku koordinujú Priatelia Zeme-CEPA, zaznamenala v Rakúsku veľký úspech. Vďaka úsiliu miestnych samospráv sa jej podarilo získať financie na prvú malú fotovoltaickú elektráreň v Sao Jorge v amazónskej oblasti. Klimatická Aliancia (KA) dbá okrem ochrany životného prostredia aj na sociálny rozmer využívania obnoviteľných zdrojov energie. Presadzuje práva domorodých obyvateľov Amazónie a podporuje ich projekty v oblasti „zelenej“ energetiky.
23.02.2009
Priatelia Zeme-CEPA a medzinárodná Klimatická Aliancia informujú samosprávy, ktorým záleží na environmentálne citlivom a trvaloudržateľnom prístupe k riadeniu obce či mesta, o programe na výpočet emisií CO2.
20.01.2009
Nový ekologický dokumentárny film s prvkami drámy „Vek hlúposti“ (Age of Stupid), situovaný do budúcnosti, hovorí o drastických dopadoch súčasných klimatických zmien. Upozorňuje, že šanca na ich zvrátenie je práve teraz.
13.01.2009
Priatelia Zeme-CEPA upozorňujú, že kríza, spôsobená prerušením dodávky zemného plynu z Ruska, je dôsledkom závislosti štátu na jednom zdroji energie od jedného dodávateľa.
15.12.2008
Aktuálne udalosti vo svete potvrdzujú, že viaceré obavy z tzv. reformy dôchodkového systému sa zakladali na reálnych predpokladoch. Pretrvávajúca finančná kríza otvorila problémy, na ktoré Priatelia Zeme-CEPA upozorňovali pravidelne už od roku 2005. Ak by sporitelia v II. pilieri odišli do dôchodku teraz, prerobili by.
09.12.2008
Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch vítajú rozhodnutie Európskeho súdneho dvora, ktoré anulovalo doterajší mandát Európskej investičnej banky (EIB) na investovanie mimo EÚ.
08.12.2008
Projekty verejno–súkromného partnerstva (PPP) sú spravidla predražené a výrazne zhoršujú finančné zaťaženie verejného sektora. Vyplýva to zo štúdie, ktorú pod názvom „Nebezpečný náklad PPP – Riziká verejno–súkromných partnerstiev v strednej a východnej Európe“ vydali CEE Bankwatch a Priatelia Zeme-CEPA.
01.12.2008
Medzinárodná Klimatická Aliancia (KA), ktorú na Slovensku koordinujú Priatelia Zeme-CEPA, zaznamenala ďalší úspech. Do projektu ZOOM sa zapojili viaceré slovenské školy a vyzbierali 146 275 zelených míľ.
28.11.2008
Združenie Via Iuris – Centrum pre práva občana organizuje v spolupráci s mimovládnymi organizáciami Priatelia Zeme-CEPA, Nadácia Ekopolis a Komunitná nadácia Zdravé mesto stretnutie s generálnou guvernérkou Kanady a jej sprievodným tímom. Stretnutie sa uskutoční v piatok 28.11.2008 v Banskej Bystrici. Témami rozhovorov budú občianska participácia, aktivizmus a advokačná činnosť.
26.11.2008
Priatelia Zeme-CEPA v spolupráci so Školou u Filipa v Banskej Bystrici oboznamujú školopovinné deti s rómskou kultúrou, remeslami a zvykmi v rámci projektu Iné dni – iní ľudia – iní my.
18.11.2008
Priatelia Zeme-CEPA s podporou 6 mimovládnych organizácií zaslali otvorený list ministrovi financií Jánovi Počiatkovi. Žiadajú ho v ňom, aby sa v mene Slovenskej republiky zasadil za pozastavenie investícií Európskej investičnej banky (EIB) do projektov ťažby a transportu fosílnych palív.
13.11.2008
Priatelia Zeme-CEPA spoluorganizujú 13. až 15. novembra turné environmentálnych aktivistov z Nigérie a Gruzínska. Hostia sem prídu podať svedectvá z prvej ruky o dopadoch fosílnych projektov financovaných Európskou investičnou bankou (EIB).
10.11.2008
Priatelia Zeme-CEPA v rámci medzinárodného podujatia Dni pasívnych domov upozorňujú, že energeticky pasívne domy prispievajú k ochrane klímy a sú správnou cestou k zvyšovaniu energetickej efektívnosti a znižovaniu spotreby energií.
06.11.2008
Občianske združenie Priatelia Zeme-CEPA spustili v poradí štvrtý projekt podporený z Fondu Hodina deťom. Projekt je zameraný na najaktívnejšie deti vo veku 13 až 17 rokov z osady Lešť pri Ponickej Hute a z obce Hrochoť (obe v okrese Banská Bystrica).
28.10.2008
V rozhodovaní o európskych fondoch chýbajú účinné a vynútiteľné pravidlá, ktoré by zabezpečili transparentnosť rozhodovania a postih v prípade konfliktu záujmov. Túto medzeru môže čiastočne zaplniť návrh zákona o pomoci a podpore z fondov Európskeho spoločenstva, o ktorom budú hlasovať poslanci národnej rady v stredu 29. októbra.
21.10.2008
Priatelia Zeme-CEPA v spolupráci s banskobystrickým Centrom pre dobrovoľníctvo rozbehli v týchto dňoch pilotný projekt na podporu rómskeho dobrovoľníctva.
15.10.2008
Domorodí obyvatelia Amazónie sú v týchto dňoch na návšteve slovenských partnerov – Priateľov Zeme-CEPA. Ich posolstvom je “Wayuri – spolu za dažďový prales a klímu!”
13.10.2008
Rozhodovanie o EÚ fondoch sprevádzajú pochybnosti a podozrenia z klientelizmu a korupcie. Na rozdeľovanie 11 miliárd eur z verejných zdrojov EÚ, je nutné vytvoriť pravidlá, ktoré zabezpečia maximálnu transparentnosť a vynútiteľnosť sankcií za ich nedodržiavanie.
07.10.2008
Priatelia Zeme-CEPA vydali správu, ktorá dokladá, ako ministerstvá a ďalšie štátne organizácie dodržiavajú vládou schválené protikorupčné opatrenia v oblasti fondov Európskej únie.
01.10.2008
Priatelia Zeme-CEPA pokračujú v budovaní kapacít rómskych žien a dievčat z osady Lešť. Vzdelávaním, diskusiami a exkurziami zlepšujú ich životné podmienky aj uplatnenie v spoločnosti.
25.09.2008
Priatelia Zeme-CEPA zrealizovali v minulom školskom roku tretí projekt podporený z Hodiny deťom pre rómske deti a mládež.
23.09.2008
Priatelia Zeme–CEPA v rámci projektu „Dajme šancu Slnku“ pozývajú zástupcov samospráv a škôl na workshop o ochrane klímy. Jeho súčasťou bude aj vystúpenie predstaviteľov domorodých komunít z oblasti Amazónie, ktoré sú partnermi projektu.
17.09.2008
Priatelia Zeme-CEPA a 14 environmentálnych a ľudskoprávnych mimovládnych organizácií dnes zaslali prezidentovi Európskej investičnej banky (EIB)* list, v ktorom ho upozorňujú na možné porušovanie medzinárodných dohovorov týkajúcich sa ľudských práv a životného prostredia pri PPP projektoch slovenských diaľnic.
20.08.2008
Ďalší ročník úspešného projektu Zoom vyzýva deti, aby svoju každodennú cestu do školy absolvovali priateľsky k životnému prostrediu.
31.07.2008
Po ďalšom úniku jedovatých kalov pri rumunskej bani žiada 45 environmentálnych MVO svoje vlády, aby zlikvidovali staré banské odkaliská a zakázali používanie kyanidov.
18.07.2008
Obce v Podpoľaní pripravili pilotný návrh Servisného centra, ktoré má koordinovať využívanie verejných financií a prípravu projektov na úrovni mikroregiónu. Pomáhajú im pri tom Priatelia Zeme-CEPA.
17.07.2008
Mesto Kolárovo sa stalo súčasťou spoločenstva miest, obcí, škôl a mimovládnych organizácií v 17 európskych štátoch s 50 miliónmi členov, ktorých spoločným záujmom je ochrana svetovej klímy. Medzinárodná Klimatická Aliancia sa tak vďaka trojročnému trilaterálnemu projektu „Dajme šancu Slnku“, ktorý na Slovensku koordinujú Priatelia Zeme-CEPA, rozrástla o ďalšieho člena.
16.06.2008
Priatelia Zeme-CEPA upozorňujú ľudí, ktorí si sporia na dôchodok v II. pilieri, aby zvážili možnosť z neho vystúpiť. Termín je už len do 30.6.2008.
10.06.2008
V piatok 6.júna 2008 sa v Ekoporadni Živica v Bratislave uskutočnilo stretnutie Priateľov Zeme-CEPA s rakúskym odborníkom na klimatické zmeny Johannom Kandlerom, ktorý dlhodobo podporuje pôvodných obyvateľov Amazónie.
09.06.2008
Európska investičná banka (EIB) oslávila začiatkom júna 50. výročie svojej existencie. Pri tejto príležitosti sa stretli zástupcovia environmentálnych a sociálne orientovaných organizácií z celej Európy, vrátane Priateľov Zeme-CEPA, aby akciou “Life begins at 50 — We hope“ (Život začína v 50 – Dúfame) upozornili na potrebu zmeny jej orientácie.
30.05.2008
Počet základných a stredných škôl v projekte “Dajme šancu Slnku”, ktorého súčasťou je aj rozširovanie medzinárodnej Klimatickej Aliancie (KA) na Slovensku, sa v posledných týždňoch rozrástol už na 39 členov. Viaceré školy začnú v blízkom čase realizovať prvé spoločné aktivity so svojimi zahraničnými partnermi.
23.05.2008
24 európskych korporácií bolo súdených symbolickým občianskym tribunálom v Lime pre porušovanie ľudských práv v Latinskej Amerike.
20.05.2008
V stredu 21.mája bude vláda rokovať o pravidlách schvaľovania dotácií z eurofondov pre vodárenské spoločnosti. Problém majú tie vodárenské firmy, kde sprivatizovali prevádzku.