"Efektívne zdravotníctvo bez poškodzovania prostredia a zdravia"

Prax v nakladaní s odpadom v okolitých krajinách sa začína meniť. Nemocnice, ktoré začali realizovať program pre zníženie množstva odpadu s dôrazom na správnu klasifikáciu a separáciu, dosiahli v krátkom období výrazné úspory finančných prostriedkov a mohli ich využiť na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti.

Začiatok: 21.11.2006 8:00

Miesto konania:

Žilina - Krajský úrad, Janka Kráľa 4,

1. poschodie, zasadačka č.1
 
Veľkým problémom zdravotníckych zariadení je nebezpečný odpad, ktorého zneškodnenie spaľovaním si vyžaduje výrayne vyššie finančné výdaje ako zneškodnenie ostatného odpadu. Aj keď súčasná právna legislatíva SR nenariaďuje spaľovanie NO ako jediný možný spôsob jeho zneškodňovania, takmer všetky nemocnice na Slovensku svoj nebezpečný odpad spaľujú. Spaľovne odpadov zo zdravotníckych zariadení, nespĺňajúce emisné limity EU, musia svoju prevádzku do konca roka 2006 ukončiť. Zdravotnícke zariadenia teda stoja pred otázkami o budúcom nakladaní s týmito druhmi odpadov. Informácií o efektívnych alternatívach a nových trendoch je v SR v tejto oblasti stále veľmi málo. Ekonomické analýzy ukazujú, že znižovanie, triedenie odpadov v zdravotníckych zariadeniach a nespaľovacie alternatívne technológie (napr. autoklávy, mikrovlnné technológie), sú lacnejšie a menej kontroverzné z hľadiska zdravia a životného prostredia.

Ďalším z problémov je používanie nebezpečných látok v zdravotnej starostlivosti. Využitie PVC či ortute dnes už takmer nemá opodstatnenie, pretože existujú kvalitné a hlavne pre zdravie bezpečné alternatívy. Informácií o škodlivosti a vplyve týchto látok na zdravie však tiež nie je dostatok.

Z uvedených dôvodov usporiada mimovládna organizácia pre ochranu životného prostredia Priatelia Zeme - SPZ odborný seminár o týchto problémoch a pozitívnych riešeniach, za účasti popredných zahraničných lektorov.

Témy prednášok:

- Milióny na liečbu nájdeme v nemocničných košoch (najefektívnejšie metódy znižovania množstva odpadov v zdravotníckych zariadeniach, podrobné odborné informácie o zavedení a realizácii týchto aktivít)
Pawel Gluszynski (Poľsko)

- Reálne finančné úspory z programu znižovania odpadov v zdravotníckych zariadeniach a jeho prínos pre prostredie (+ prípadové štúdie zo sveta)
Pawel Gluszynski (Poľsko)

- Zvyčajné chyby triedeného zberu v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku
Priatelia Zeme - SPZ

- Nariadenie vlády 331/2006 v súvislosti s nakladaním s odpadmi zo zdravotníckych zariadení
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline

- Aktuálne ekonomické a environmentálne problémy so spaľovňami odpadov zo zdravotníckych zariadení u nás a vo svete
Čestmír Hrdinka (Česká republika)

- Nové trendy v oblasti nespaľovacích technológií pre nakladanie so zdravotníckymi odpadmi
Čestmír Hrdinka (Česká republika)

- Chyby a pozitíva súčasného vývoja v oblasti nespaľovacích technológií na Slovensku
Priatelia Zeme - SPZ

- Najnovšie vedecké štúdie o škodlivosti PVC, súčasný vývoj v legislatíve EU, náhrada PVC v zdravotníckych zariadeniach v Českej republike a vo svete
Karolína Růžičková (Česká republika)

- Zelené nemocnice - možnosť pomáhať pacientom environmentálne šetrnejším
Karolína Růžičková (Česká republika)

- Eliminácia ortute zo zdravotnej starostlivosti
Karolína Růžičková (Česká republika)

Zahraniční prednášajúci:

MSc. Pawel Gluszynski (Poľsko) - riaditeľ mimovládnej organizácie OTZO, pôsobí aj ako odborný konzultant pre odpadové hospodárstvo v zdravotníckych zariadeniach v Poľsku a viacerých pobaltských štátoch.

Dr. Čestmír Hrdinka (Česká republika) - riaditeľ Health Care Without Harm Europe, publikuje a odborne sa zameriava na problematiku zneškodňovania s odpadmi zo zdravotníckych zariadení,

Mgr. Karolína Růžičková (Česká republika) - Health Care Without Harm Europe, dlhodobo sa venuje problematike náhrady zdravotníckych pomôcok z PVC v zdravotníctve

Program:

8.15 - 9.00 Prezentácia
9.00 - 12.00 Prednášky
12.00 - 13.00 Obedná prestávka
13.00 - 16.00 Prednášky

Organizačné poznámky:

V prípade záujmu zúčastniť sa seminára je potrebné do 14. 11. 2006 zaslať vyplnenú prihlášku s potvrdením o zaplatení účastníckeho poplatku na našu poštovú adresu, prípadne faxom alebo e-mailom.

Účastnícky poplatok je 300 Sk. Je potrebné ho uhradiť vopred prevodom alebo poštovou poukážkou na číslo účtu: 4350054760 / 3100, variabilný symbol 1106.

Účastníci majú zabezpečený obed a občerstvenie. Každý účastník obdrží informačné dokumenty s podrobnými informáciami v predmetnej problematike.

V prípade naplnenia kapacity si organizátor vyhradzuje právo zrušenia prihlášky (s vrátením poplatku)

Viac informácií:

Priatelia Zeme - SPZ, P.O.BOX H-39, 040 01 Košice, tel./fax: 055 / 677 1 677, e-mail: vrablova@priateliazeme.sk
PrílohaVeľkosť
Pozvánka na seminár pre tlač49.83 KB