Obec a biologické odpady

Za nakladanie s komunálnymi odpadmi (KO), ktoré vznikajú na území obce, je zodpovedná obec. Obec určuje, akým spôsobom sa s KO na jej území bude nakladať – aký bude systém zberu odpadu, aký bude v obci triedený zber, aké druhy odpadov sa budú zbierať, čo sa s nimi bude ďalej robiť, aké budú používané nádoby, ako často sa budú vyvážať atď.

Obec teda rozhoduje, čo sa bude na jej území robiť aj s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi (BRKO). Jej rozhodnutia však musia byť v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, ktorý stanovuje právny rámec nakladania s odpadmi.

Povinnosti obce

a)   Zabezpečiť, aby sa BRKO zo záhrad, parkov a ďalšej zelene (súkromnej aj verejnej) vrátane odpadu z cintorína, tzv. „zelený odpad“ nedostal do zmesového odpadu. Zelený odpad  je totiž zakázané zneškodňovať na skládkach odpadov a v spaľovniach odpadov.

b)   Vytvoriť taký systém nakladania s BRKO, ktorý bude akceptovateľný pôvodcami odpadov a zabezpečí, že tí s ním nebudú nakladať v rozpore so zákonom – ukladaním na nelegálne (čierne) skládky odpadov a spaľovaním na súkromných alebo verejných priestranstvách.

c)    Zelený odpad zhodnocovať sama, alebo ho poskytnúť na zhodnotenie iným oprávneným organizáciám.

d)   Zaviesť triedený zber BRKO – zelených, kuchynských (okrem tých, ktorých pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne) a jedlých olejov a tukov. Obec si môže uplatniť na zber BRKO aj niektorú zo zákona stanovených výnimiek.

Viac informácií nájdete v časti „Legislatíva“.

Spôsoby, ako to je možné dosiahnuť

  • Predchádzaním vzniku odpadov založenom na aktívnej podpore domáceho a komunitného kompostovania v obci.
  • Zavedením intenzívneho triedeného zberu biologického odpadu vo všetkých relevantných inštitúciách a firmách v obci, ako aj v domácnostiach, ktoré nechcú alebo nemôžu samostatne kompostovať.
  • Zriadením zberných miest, kde sa bude môcť odovzdať „zelený odpad“ a ktoré budú dostatočne prístupné pre všetkých pôvodcov.
  • Vybudovaním alebo iniciovaním vybudovania priestoru alebo zariadenia, kde sa bude biologický odpad vyzbieraný v rámci triedeného zberu zhodnocovať (napr. obecné kompostovisko, kompostáreň, bioplynová stanica, kotolňa na biomasu...).
  • Nájdením zmluvného odberateľa a zhodnocovateľa na vyzbieraný biologický odpad. Tým sa môže stať existujúca kompostáreň, bioplynová stanica, poľnohospodárske družstvo, súkromne hospodáriaci roľník... Zmluvný partner musí mať všetky príslušné súhlasy a povolenia na nakladanie s odpadom.
  • Ekonomickým zvýhodnením tých pôvodcov, ktorí sa správajú šetrnejšie k životnému prostrediu. Môže to byť akási odmena pre pôvodcov odpadu, ktorý si biologické odpady svojpomocne kompostujú alebo sa zapájajú do jeho zberu.
  • Zvýšenou kontrolou dodržiavania všeobecne záväzných predpisov zo strany pôvodcov odpadu s uplatňovaním postihov pre tých, ktorí ich porušujú.
  • Zavedením účinných a prístupných informačných systémov o odpadovom hospodárstve v obci.